Dunkær Smedje i dag.

Retur


Smedekontrakt for Dunkærsmeden:

Om forholdene for en smed på den tid, kan man få et indblik ved at studere den smedekontrakt der blev indgået i 1796 da smeden døde, og enken's nye mand blev antaget som ny smed i landsbyen:

"Smedekontrakt"

Contrakt indgået imellem samtlige Boelsmænd (gårdmænd) udi Dunkær og Hans Pedersen, ungkarl fra Kragnitze (Kragnæs).

Ærøskøbing, den 22.11.1796.

Imellem os undertegnede samtlige Boelsmænd udi Dunkær og Hans Pedersen, ungkarl fra Kragnæs er efterstående kontrakt blevet oprettet og lyder således:

§ 1.

Antage og beskikke vi herved for os og vore efterkommere Hans Pedersen, ungkarl fra Kragnæs, nu fra dato af, at være Byens Smed og:

§ 2.

Skal han være forpligtet, tidlig såvelsom sildig at befordre og besørge alt vores smedearbejde, ligesom enhver måtte kunne behøve det, men:

§ 3.

Hvad låse, brede Hænger og nye Pander angår - da betale enhver ham a´ Parte, når han aftager samme; men skulle en mand lade sligt arbejde af og smede, da går samme arbejde i den sædvanlige løn, dernæst:

§ 4.

Skal vores nye Smed - Hans Pedersen - være forpligtet selv at holde den indhegning på egen bekostning i stand, som af hans Formand allerede er opførte om smedegrunden, såvel som den til vores smedehus tillagte instejord - tilligemed sine omgrænsende naboer - så:

§ 5.

Forbinder vi samtlige Boelsmænd os til årlig så længe denne vores smed lever, uden ringeste imodsigelse at assistere ham med 2 ......??? til sit korns indavling og det i rette tid, når han samme forlanger; men hvad vognen ere angående, da må smeden selv anskaffe sig samme, dernæst:

§ 6.

Forpligter vi samtlige Boelsmænd os til, ej alene i rette tid, og når smeden måtte forlange det, at pløje hans jord, harve og tromle den; men også desuden at udkøre ham sin gødning så:

§ 7.

Skal vores nye antagne smed Hans Pedersen ej alene have til årlig løn - al den af Hr. Major Bruyn tillagde og udmålte smedegrund såvel som den til vores smedehus liggende instejord hvilken vi så vel som den anden skal dyrke efter forestående. Yde ham desuden af enhver Boelsmand årlig 3 skæpper byg til Fastelavns mandag og tillige den årlige mælk til ost af hver mand så:

§ 8.

Overlade vi samtlige Dunkær - Boelsmænd hermed til vores nye smed Hans Pedersen alle os tilhørende smedebygninger med indhegning, forplantning og træer allesammen ligesom det nu på stedet forefindes og os af Hr. Major og Overlandsmåler Bruyn er tilmålt på den måde, at det bliver til hans beboelse og sande nytte sin livstid hvilke bygninger så og årlig med kalk og ler forsvarlig må holde i stand og tillige svare de årlig på krævede brandpenge; men hvad de øvrige reparationer med tag, tømmer, brædder, etc. angår, da betales han af os samtlige Boelsmænd uden smedens ringeste bekostning. Derimod:

§ 9.

Skulle vores nye smed behøve mere hus rum i hvad navn det og skulle have, da bliver det en sag, som han selv uden bøndernes ringeste bekostning skal være forpligtet at anskaffe sig. Herimod:

§ 10.

Forpligter jeg Hans Pedersen mig som byens antagne smed ej alene tidlig som silde, forsvarlig og flittig at befordre og besørge alt bøndernes behøvende smedearbejde, men og tillige selv at anskaffe mig alt behøvende smederedskaber, af hvad navn nævnes kan og det således at mine bysmænd imod mig aldrig med god grund skal finde årsag til klage eller være misfornøjet, dernæst:

§ 11.

Forpligter jeg Hans Pedersen mig, og om det end var ved nattetide at en af mine bysmænd skulle behøve nogen hjælp til et kreatur da straks at være villig at følge med såvidt som det står i min formue, og endvidere:

§ 12.

Forpligter jeg Hans Pedersen mig at når mine bysmænd leverer mig min årlige byg, da efter sædvane at give dem det såkaldte årlige smedegilde. Endydermere forpligter jeg Hans Pedersen mig at betale årlig til amtstuen til rette tid, afgiften af instejorden som ligger til smedehuset.

Af forestående Contrakt således i al kælighed er sluttet og indgået i alle dens punkter ord for ord uden ringeste indvending eller exception af begge parter utryggelig skal holdes og efterleves, det bliver ej alle af os samtlige boelsmænd udi Dunkær; men også af vores nye antagne smed Hans Pedersen, som hermed egenhændig er underskrevet ombedes også tillige øvrigheden tillige med os at stadfæste alt det foranstående.

Gebyr 2 rd.

Retur til fortællinger:

Copyright by Ærø Genealogy