Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 64.

Degneboligen, hvor idrætshuset nu ligger, er matrikel 41.

Matr. 40a, 40b, 40f, 40h, 40i og 40j, som udgør den tidligere degnejord, udskiftningsnr. 64. Det er jorden mellem Sidsels hus og Laubrogårds oprindelige gårdsplads, ved vejen til Voderup, altså den jord hvorpå bl.a. den "nye" Tranderup skole og idrætshuset står. En del af denne jord, får matr. 41.

I tiden før 1739, var der muligvis ingen degnebolig i Tranderup, da Jeppe Böttcher skal have boet på Wuderup indtil dette år.

I 1829 bestod ejendommen af 7 fag stuehus og 2 fag stald. Samme størrelse havde huset ved inspektionen efter opførelsen i 1739. Se beskrivelse heraf i Mikkel Eriksens efterladte manuskripter.

 

I. Christen Thomsen. Han nævnes som degn i 1692 og skal have været degn fra før 1683. Det ser ud til, at han har følgende børn:

1. Peder Christensen Degn død 1723. Ved skiftet den 02.08.1723 efter Peder, erfarer vi navnene på hans 4 søskende, som hver arver 6 Rd og 12½ Skilling.

2. Thomas Christensen Degn.

3. Christen Christensen Degn.

4. Hans Christensen Degn.

5. Anna Christensdatter.

 

II. Hans Pedersen (Lund). Er degn i Tranderup sogn til 1730. I 1730 blev han klokker i Ærøskøbing, hvor han døde 80 år gammel i 1783.

 

III. Jeppe Böttcher (Jep Bötkier) f. ca. 1702 d. 19.09.1769. Begravet den 25.09.1769, 67 år gammel. Degn i Tranderup sogn fra 1730 til 1769. Han blev trolovet den 14.11.1743 og viet den 22.01.1744 i Rise med Sophie Margrethe Groth f. 26.01.1726 i Graasten begravet 07.08.1779 i Tranderup, datter af Jens Johansen Groth og hustru Anna Cathrina Rabe. Hun var dermed et barnebarn af tidligere degn i Rise Johan Groth.

Navnet Böttcher skrives også Bötkier eller Bötker.

Børn:

1. Anna Cathrine Böttcher f. 1745. Hendes formynder da faderen døde var købmand Albert Groth fra Ærøskøbing. Hun blev trolovet i Tranderup den 27.10.1779 med Jacob Nicolai Jacobsen.

2. Hans Peter Bøttcher f. 1749. Blandt fadderne ses en Mette Böttcher, pige. Måske en faster. Forpagterens kone på Wuderup bar ham til dåben. Han må være død før faderen, da han ikke nævnes i skiftet.

3. Peter Johannes Böttcher. Moåske er det ham der blev forpagter på Lydumgaard, Ludum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt? Efter faderens død var handelsmand Peter Groth i Ærøskøbing hans formynder. Han blev gift med Elisabeth K. Kruse, datter af Hans Jacob Kruse og Elisabeth M. Winding i Ærøskøbing.

4. Anna Charlotta Jacobina Böttcher f. 11.p.trinitatis 1756. Hun boede I en årrække hos sin morbror Simon Groth i Svendborg. Efter faderens død var handelsmand Morten Birkholm i Ærøskøbing hendes formynder.

5. Jens Jacobsen Böttcher f. 1759. Efter faderens død oplyses i skiftet at boelsmand Rasmus Pedersen i St. Rise er hans formynder. Ved moderens død i 1779, var han bagersvend i Kiel.

6. Simon Johan (Groth) Böttcher døbt 6.11.1763. Var kun 15 år ved moderens død, og fik som formynder boelsmand Jens Groth. Tilnavnet Groth fremgår af skiftet, men han fik det ikke ved dåben.

Der er skifte efter Degn Böttcher (Bötkier) den 08.11.1769 (Ærø Provstearkiv). Der er skifte efter Mad. Sophie Margrethe Groth den 20.07.1781 (Ærø Provstearkiv). Skiftet lister detaljer vedr. boets indhold og gæld. Bl.a. erfarer vi, at chirurgus Mons. Harche i Tranderup skyldes 2 Rd. 6 Sk. for medicamenter og opvartning. Også skrædder Claus Jensen i Gråhøje nævnes.

 

IV. Degn Gregorius Zimmer. Degn fra 1769 til 1791. Student og søn af pastor Zimmer fra Tranderup. Han blev forflyttet til Bregninge.

Børn:

1. Ida Birgitta Zimmer døbt 20.03.1782.

 

V. Peiter Höyberg f. ca. 1730 d. 1796. Han blev gift med Christiane Damgaard d. 21.12.1794. Degn fra 1791 til 1796. Han var cand. theol. Stammede fra Horsens egnen og var 64 år da han kom til Tranderup. Døde i Tranderup. Der er skifte efter ham den 11.08.1796 (Ærø Provstearkiv).

Børn:

1. Christen Höyberg f. ca. 1772.

2. Anna Höyberg f. ca. 1774.

 

VI. Zeilau. Han nævnes som degn i Tranderup, men kan ikke have været i embedet mange dage?

 

VII. Christian Faber. Degn fra 1796 til 1804. Blev forflyttet til Marstal.

 

VIII. Niels Andersen. Degn fra 1804 til 1809.

 

IX. Peter Magnus Hammer døbt i St. Knuds kirke i Odense den 27.09.1776, søn af rådstuetjener Mogens Pedersen Hammer og hustru Maren Steensdatter fra Odense. Peter var degn fra den 14.08.1809 til 1814 hvor han blev forflyttet til Rise, hvor han var degn fra den 20.08.1814 til sin død den 17.03.1822. Han var den sidste degn i embedet i St. Rise.

Peter blev gift ca. 1809 med Inger Hansen f. 1785 d. 1831, datter af selvejerbonde Hans Rasmussen fra Longelse på Langeland.

Børn:

1. Maren Christine Hammer f. 05.06.1810 i Tranderup.

2. Magnus Hansen Hammer f. 10.12.1812 i Tranderup.

3. Lovise Marie Hammer f. 30.12.1816.

4. Peter Hammer f. 30.08.1820 d. 17.01.1821.

5. Adolf Hammer f. 30.08.1820 d. 17.10.1820.

Efter Peders død rejste enken til Langeland, hvor hun boede hos sin bror på fødegården. (Kilde: Jørgen Kaarsberg).

 

X. Mads Terkelsen Winther. Degn fra 1814 til 1849. Han blev født i Tirslund sogn i Sønderjylland. Han blev undervist i 3 måneder på et lærer institut i Assens, som den daværende sognepræst havde oprettet. Hans vidnesbyrd derfra lyder "Mads Terkildsen Winther, nu privat Skolelærer i Stenderup, har i denne Sommers Måneder fra 1. Juni til sidste August med bestandig Lærelyst og Retskaffenhed modtaget Undervisning på mit allernådigste autoriserede Institut til Skolelæreres Dannelse. Indlysende har han bevist mig, at han hjertelig og redelig attrår alt mulig Bekvemhed til en god og duelig Skolelærers Pligt og Post, og der fattes ham Gud ske Lov og Tak ikke heller nogen Natur-Gave. Så jeg kan dimittere ham med Glæde, som et sædeligt og håbefuldt ungt Menneske, der ved den algodes Nåde og gode Menneskers Hjælp vil i sin Kreds blive gavnlig.

Assens, den 30. August 1798. P.C. Steenvinkel.

Efter at have været lærer forskellige steder på sin hjemegn, blev han lærer i Falsled ved Fåborg og i 1801 blev han kaldet til degn ved Veflinge og Vigerslev sogne på Nordfyn. Fra 1805 til 1814 var han degn på Lyø. En stor børneflok voksede op i hjemmet. To sønner og en svigersøn blev lærere på Ærø. En af hans efterkommere, pastor L.H. Vesten, har beskrevet degnefamilien i "Winther slægten".

Han blev den sidste degn i Tranderup sogn.

 

Herefter anvendes huset som fattighus for Tranderup Kommune. Fattighuset nedrives i 1904, og på grunden opføres der samme år et nyt idrætshus, som blev indviet den 06.12.1904.