Voderup, matrikel 11

Retur


Voderup, Matrikel 11.

Denne ejendom (husstedet) er udstykket fra matr. 10. Oprindeligt uden jord, men senere er et mindre jordstykke købt til ejendommen. Der er nogen usikkerhed omkring de tidlige ejerforhold, men det ser ud til at Claus Rasmussen Hansen, af sin svigerfader fik lov til at bygge et hus på svigerfaderens byggeplads (Matr. 10).

Slægtsforskeren Mikkel Eriksen har den første ejer som Hans Terkelsen, se matr. 25, men det må bero på en fejltagelse, selv om det ser ud til at Hans Terkelsen ejer den jord hvoraf en del i 1829 kommer til matr. 11. Hans Terkelsen bor dog ikke på matr. 11, da han har en anden ejendom, matr. 25, på dette tidspunkt. Hans Terkelsens søn køber dog huset på et senere tidspunkt, men da var faderen død. Jorden som sønnen Hans Hansen (Schmidt) bragte med til matr. 11, ser ud til at være hans arveandel efter faderen.

Mikkel Eriksen var af den mening, at matr. 25 og 11 skulle have været en ejendom, men dette modsiges af et skøde i Jens Jensens arkiv, dateret den 09.04.1827, hvor Hans Terkelsens søn køber ejendommen af en Mads Rasmussen, se nedenfor.

Fra skødeprotokollen ved vi dog, at Claus Rasmussen Hansen da han køber matr. 14 den 15.02.1831, forpligter sig til at give frit hus til Christen Albertsen i det hus han har bygget på Laurits Lauritsens enkes jord. Dog ses det, at Christen Albertsen flytter ind på matr. 56 og ikke på matr. 11, så måske var det matr. 56 som Claus Rasmussen Hansen fik af svigerfaderen og altså ikke matr. 11. Udledt af dette ser ejerforholdene således ud, selv om den første ejer måske i virkeligheden var Mads Rasmussen.

 

I. Claus Rasmussen Hansen f. 1785 d. 26.07.1854, søn af Gårdmand Hans Clausen og hustru Maren Jensdatter fra Stokkeby (273). Han blev gift den 25.09.1818 med Sidsel Kirstine Lauritsdatter født 18.11.1787 død 8.04.1861. Hun var en datter af Parcellist Laurits Lauritsen og hustru Anne Marie Pedersdatter fra Voderup (10).

Børn:

1. Anne Marie Hansen f. 15.11.1818. Hun og hendes mand overtog matr. 14 efter faderen.

Som nævnt ovenfor ser det ud til at Claus Rasmussen Hansen fik en byggeplads foræret af sin svigerfar Laurits Lauritsen, og at han fik lov til at bygge et hus. Måske er den omtalte byggeplads denne ejendom, men muligheden foreligger, at det i stedet er ejendommen matr. 56. Familien boede dog hos svigerfaderen da datteren blev født i 1818. Senere flyttede familien til matr. 56, hvor de ifølge brandassurancen boede i 1827. Denne blev dog i 1831 byttet med matr. 14, hvortil der henvises.

 

II. Mads Rasmussen. Mads Rasmussen siges at være en broder til Laurits Rasmussen fra Matrikel 13 og altså derfor en brodersøn til den føromtalte Laurits Lauritsen fra Matrikel 10 og en fætter til Sidsel Kirstine Lauritsdatter. Mads Rasmussen er dog ikke fundet født i Tranderup.

Det ser ud til at Mads Rasmussen havde fået en parcel jord fra sin far, som havde tilhørt Matr. 13. Denne parcel på ca. 3 tønder land lå i Pilekærsmark.

Senere tjente Mads Rasmussen på Als, og i 1827 tjente han i Flensborg. Samme år solgte han de 3 tønder land jord i Pilekærsmarken og erhvervede et husmandssted på Als. Køberen var Hans Terkelsens søn, Hans Hansen (Schmidt), som tilsyneladende havde lejet jorden i nogle år forinden.

Salgsprisen var 64 Rd. Skødet for denne handel er blandt papirerne i Jens Jensens arkiv.

 

III. Hans Hansen (Schmidt) f. 1773 d. 20.12.1845. Han var en søn af Hans Terkelsen og Maren Hansdatter fra Voderup (Matr. 25). Hans Hansen var ungkarl.

Den 25.10.1836 sælger Hans Hansen ejendommen til Christen Madsen, men skal derefter have aftægt.

 

IV. Christen Madsen f. 09.06.1794 d. 21.05.1865, søn af gårdmand Mads Christensen og hustru Ellen Andersdatter fra Haven (12). Han blev gift i 1834 med Ellen Pallesen f. 1801 d. 30.01.1890, datter af Husmand Palle Hansen og hustru Sidsel fra Ø. Bregninge. Ellen havde en broder på matr. 21.

Der var 2 børn:

1. Ellen Christensen født 18.06.1835 død 17.02.1923. Hun blev gift den 12.12.1873 med Parcellist Laurits Rasmussen Christensen fra Voderup (13). Ved hendes fødsel boede forældrene i Bregninge.

2. Mads Christensen født 28.09.1838 død 9.12.1918. Han overtog faderens ejendom.

Christen Madsens enke overlod ejendommen til sønnen den 15.07.1865 mod aftægt til sig selv.

 

V. Mads Christensen f. 28.09.1838 d. 9.12.1918. Han blev gift i Tranderup den 06.11.1862 med Karen Christiansen (Bahnsen) født 9.11.1834 død 1863, datter af Kådbo Johan Christian Bahnsen og hustru Bolette Christine Nagel fra Skovby.

Børn:

1. Bolette Christine Christensen født 17.12.1863 i Skovby.

Den 27.10.1877 købte Mads Christensen et lille stykke jord, nemlig Matrikel 10 b, for Kr. 50/?, af Laurits P. Lauritsen, Matr. 10.

Mads Christensen overdrager ejendommen til svigersønnen, der får skøde på ejendommen den 9.07.1906.

 

VI. Hans Klausen Christensen f. 19.08.1866 d. 01.04.1954, søn af Husmand Christen Thomsen Christensen og hustru Inger Cathrine Bahnsen fra Ø. Bregninge. En broder Urban Johan Christensen er gift med en datter på matr. 17 B.

Han blev gift den 20.03.1890 med sin kusine Bolette Christine Christensen.

Børn:

1. Mads Christensen født 28.08.1890. Han blev gift den 28.02.1913 med Karen Sofie Pedersen født 17.08.1887, datter af Husmand Peder Larsen Nissen og hustru Hansine Mikkelsen fra Dunkær.

2. Karen Christensen født 22.05.1892. Hun forblev ugift.

3. Christen Thomsen Christensen født 23.02.1900. Han forblev ugift.

I 1921 købte Hans Klausen Christensen Matrikel 13, som han senere afstod til datteren Karen.

Hans Klausen Christensen overlod ejendommen til den yngste søn.

Ved fødslen af en søn i nabolaget (Jens Chr. Jensen matr. 12), skrev Hans K. Christensen følgende:

"Jeg vil ønske eder til Lykke med eders nye Søn at han maa opvoxe og blive til stor Gavn og Glæde for eder her i denne Verden, og at han maa straale af Sundhed som han nu gjør. Og at han maa blive fri og lykkelig som Fuglen i Luften.

Det ønskes af mig,

Hans Klausen Christensen."

Papiret hvorpå dette er skrevet, bærer stadig præg af, at have været foldet omkring en mønt, som jo nok har været en dåbsgave.

 

VII. Christen Thomsen Christensen født 23.02.1900. Han forblev ugift. Bortset fra at drive det lille landbrug, var Chisten en ivrig fisker, som dagligt satte sine garn, hvis vejret tillod det. Landsbyens drenge fik ofte lov til, at hjælpe med fiskeriet.

Christen og søsteren Karen boede i mange år sammen i barndomshjemmet.

Efter Christens død blev huset solgt til sommerhus.

Retur til Voderup.