Voderup, matrikel 12

Retur


Voderup, Matrikel 12.

Denne ejendom ligger mellem matr. 11 og 13, i Kallemsmarken. De tidlige ejerforhold omkring denne ejendom er lidt usikre, idet der både er solgt jord fra og atter tilført jord til ejendommen. Oprindeligt ser det ud til, at ejendommen består af ca. 2½ tønder land jord i Kallemsmarken (Østre Kallemsmark) og en anden parcel ca. 1½ tønde land. Hvilken jord det drejer sig om i Kallemsmarken har det desværre ikke været muligt at opklare, men det er muligvis matr. 10 a.

Senere tilføres ejendommen jord i klinten, matr. 12 b og 12 c (var tidligere én parcel med betegnelsen matr. 12 b), som oprindeligt hørte til matr. 10. Denne jord deles senere og havner endeligt hos matr. 4 og 18.

Ejendommen er nok først bebygget omkring 1799, da de første 2 ejere bor andetsteds.

Den første ejer ser ud til at være:

 

I. Peiter Peitersen (Kock) f. 1750, søn af smed Peiter Peitersen fra Tranderup. Han blev gift i Bregninge den 13.12.1778 med Kirsten Pedersdatter, datter af gårdmand Peder Madsen og hustru Margrethe Thygesdatter V. Bregninge (191).

Peiter Peitersen havde flere parceller, som han sandsynligvis havde købt ved udparcelleringen i 1767. Tilsyneladende bor han på matr. 21, hvortil der henvises.

Den 01.04.1788 sælger Peiter Peitersen 2½ tønder land i Kallemsmarken og andre 1½ tønde land til ungkarl Jørgen Hansen. Dette ser ud til at være de jorder som udgør starten på ejendommen matr. 12.

Den 5.06.1792 sælger han en parcel til Hans Andersen Hansen i Vindeballe og en anden parcel til Laurits Hansen fra Ø. Bregninge, senere Vindeballe.

Selv flytter Peiter først til Gudsgave (Knasterbjerg) og senere til Lolland.

 

II. Jørgen Hansen f. 18.10.1772 d. 11.01.1846, søn af gårdmand Hans Jensen og hustru Ane Kathrine Jørgensdatter fra Vindeballe (42). Jørgen var ungkarl da han købte jorden i Voderup. Han blev gift den 09.04.1797 med enken Ellen Christensdatter f. 06.12.1750 d. 15.05.1824, datter af kådbo Christen Jensen og hustru Ane Hansdatter fra Vindeballe (59). Ved giftermålet blev han sætteboelsmand på Kegnæsgård i Tranderup (96).

Kegnæsgård afstod han dog den 14.04.1812, hvorefter han overtog sin fars gård i Vindeballe (42).

Jørgen blev gift anden gang den 24.09.1830 med enken Ane Marie Hansdatter f. 29.01.1790 d. 14.02.1837, datter af parcellist Hans Olsen og hustru Karen Albertsdatter fra matr. 27. Det er formodentlig ved denne lejlighed at matr. 12 b, en del af den såkaldte "Smedens Klint" i den østlige del af klinten, kommer til ejendommen, som en del af hustruens arvepart fra faderen Hans Olsen.

Efter hendes død blev han den 05.05.1843 gift med Sidsel Marie Clausdatter f. 06.03.1807 d. 20.05.1844, datter af gårdmand Claus Christensen og hustru Sidsel Hansdatter fra Tranderup (88). Brudens moder Sidsel Hansdatter fra Jørgen Hansens søster. Der måtte søges kongelig bevilling p.g.a. familieforholdet, men overraskende nok blev der givet tilladelse til ægteskabet.

Den 28.05.1790 købte han en parcel af den føromtalte Laurits Hansen fra Ø. Bregninge.

Disse parceller i Voderup beholdt Jørgen Hansen ikke så længe, de blev allerede solgt den 04.01.1799 til Ole Lauritsen Hansen. Hvor meget jord der blev købt og solgt i disse handler er noget usikkert.

 

III. Ole Larsen Hansen døbt. 25.12.1766 d. 22.12.1825, søn af Parcellist Hans Olsen og hustru Anne Pedersdatter i Voderup (Matr. 10). Han blev gift den 29.05.1796 med Sidsel Nielsdatter døbt 31.01.1773 død 1847. Hun var en datter af Parcellist Niels Hansen og hustru Ane Cathrine Christensdatter i Voderup (Matr. 38). I 1836 nævnes Sidsel iblandt modtagerne af ydelser fra Tranderup sogns fattigkasse.

Ole Lauritsen Hansen købte de 4 tønder land i Kallemsmarken og Klinten, og det må antages, at den jord i Klinten som kom til ejendommen, tidligere hørte til hans barndomshjem (Matr. 10), som Ole så har arvet.

Ejendommen er sandsynligvis først blevet bebygget på dette tidspunkt, idet de tidligere ejere havde andre ejendomme.

Børn:

1. Hans Olsen født 1796.

2. Anna Olsen født 1798.

3. Niels Olsen født 1801.

4. Christen Olsen født 1805.

5. Jens Hansen (Olsen) født 10.06.1813. Han købte Matrikel 56, hvortil der henvises.

6. Laurits Hansen født 13.10.1814 død 28.08.1899. Han bærer efternavnet Hansen, da det i 1814 blev påbudt at børn skulle bære deres faders efternavn. Han blev gift den 8.11.1850 med Anne Marie Hansen, datter af Parcellist Claus Rasmussen Hansen og hustru Sidsel Lauritsdatter i Voderup (Matr. 14). Laurits overtog svigerfaderens ejendom.

Ole Lauritsen Hansen gik konkurs og der blev holdt auktion over ejendommen den 27.04.1821. Ejendommen blev købt af parcellist Hans Lauritsen, som dog ikke beholdt den længe før han videresolgte ejendommen den den 28.05.1822. Det ser dog ud til, at det ikke var al jorden som blev tilskødet efterfølgeren.

 

IV. Claus Christensen f. 1795 d. 16.12.1857, søn af Parcellist Christen Pedersen og hustru Birthe Cathrine Albertsdatter fra Trappeskov. Claus har en broder og senere en søster som ejer af Damgården i Borgnæs (92). Claus blev gift den 02.06.1822 med Maren Christensdatter født 1794 død 31.03.1831 af tæring. Hun var en datter af Kådbo Christen Jørgensen og hustru Ane Knudsdatter fra Bregninge.

Før han købte denne ejendom havde han tjent i Rise Sogn, vistnok i Stokkeby, hvor hans mor kom fra. Imidlertid lærte han Maren at kende og de blev gift. Der står i Bregninge kirkebog:" Ungkarl Claus Christensen af Rise Sogn, 26 år gammel, søn af Chr. Pedersen og hustru Birthe Albertsdatter har haft de naturlige kopper. Pigen Maren Christensdatter, 28 år gammel, datter af Kådbo Christen Jørgensen (ved leddet) og afdøde hustru Ane Smedsdatter (eller Knudsdatter som der står andre steder) har haft de naturlige kopper. Viet i Bregninge kirke 2 Juni 1822."

Børn:

1. Christen Clausen Christensen født 1.08.1824. Han var handelsmand og rejste vist en del omkring. I 1856 opholdt han sig i Egernsund. Det fortælles at man fandt ham død på en trappesten i Sønderborg.

Da Maren døde var Claus slagter og handelsmand foruden at han havde sin ejendom på ca. 6 til 7 tønder land. Desuden havde han arvet to parceller efter faderen, som lå i Ronæs. Den 31.10.1831 blev Claus gift med Karen Jensdatter født 17.04.1799 død 7.01.1884. Hun var en datter af Parcellist Jens Jensen og hustru Ellen Hansdatter i Voderup (Matr. 1 og 2).

Karen Jensdatter var en veninde af Maren, og da Maren blev syg, passede hun hende på det sidste. Det siges om Karen at hun ikke var noget blidt gemyt, men sparsommelig. En historie om Karen siger, at da på hendes ældre dage, svigerdatteren Agatha var kone i hjemmet, havde Agatha besøg af en nabokone, og de fik en kop kaffe. Det skete så at "Karen Claus´s" som hun blev kaldt, havde ærinde ud, og idet hun går forbi vinduerne, ser hun nabokonen og Agatha sidde og drikke kaffe. Til denne begivenhed afleverede hun følgende salut: "Mare Mi, aldrig har jeg set så galt før, gå ind og sætte sig for bordet med kaffe og kande." Udtrykket "Mare Mi" er et kraftudtryk fra før reformationen. Det er en forvanskning og forkortelse, som dækker over udtrykket "Hellige Guds Moder".

Børn i 2. ægteskab:

2. Jens Jensen Christensen født 19.07.1832 død 14.04.1893. Han overtog ejendommen efter faderen.

3. Peder Christensen født 16.12.1833 død i Kimbolton, New Zealand. Han blev opdraget hos sin tante Ellen på Damgården. Peder havde dog udlængsel, han ville til Australien og grave guld, hvad han også kom. Han var i Australien i 1856 og skal have opholdt sig der i ca. 10 år, men tilsyneladende uden meget held med guldgraveriet. Da guldfelterne åbnede i New Zealand rejste han derover, til Sydøen, hvor han efter nogen tid, havde det held at finde en større guld forekomst. Størstedelen af det blev han dog snydt for af 4 naboer, som ejede naboparcellen, idet de vandt en retssag om ejerskabet, efter at have bestukket en landmåler til at afgive falsk forklaring. Derefter rejste Peder til Nordøen, hvor han købte et stykke jord nær Kimbolton, hvor han byggede et hus og avlede får. På dette tidspunkt skrev han hjem til broderen, Jens Jensen Christensen, om en af hans sønner ville rejse til New Zealand for at arve ham, hvilket fik en af nevøerne til at rejse derned. Peder forblev ugift.

4. Maren Christensen født 13.05.1835 død 8.04.1928. Hun blev gift den 04.12.1874 med enkemand Hans Hansen f. 03.07.1836 d. 18.09.1899 fra Snekkemose. Han var en søn af skrædder Jens Hansen i Tranderup. Hans Hansen havde tidligere været gift med hendes kusine Ellen Kirstine Jensen, en datter af husmand i St. Rise, Hans Jensen f. 12.06.1803 fra "Vesteraas" (Matr. 1 og 2). Der var ingen børn.

5. Christen Pedersen Jensen født 20.09.1840 død 1861. Han døde 21 år gammel.

Da Claus Christensen døde var han 61 år gammel. Han havde de sidste par år ikke været så stærk, og da helbredet begyndte at svigte solgte han jorden i Ronæs, hvorfra han ellers havde hentet korn og hø og kørt den lange vej til Voderup. Han solgte de 2 Ronæs parter i 1853 til Hans Rasmussen fra Kragnæs. Det siges at han fik byens unge karle til at hjælpe med at tærske, mod at de om aftenen blev beværtet, og på denne måde fik en god dag ud af det.

Kort før han døde, delte han sine efterladenskaber imellem børnene. Den ældste søn, fik ejendommen, 6 til 7 tønder land og 3 små moseparter, men afstod den til sin yngre broder, mod en erstatning på 700 Rd. (Dette skete den 22.04.1856).Der skulle også svares aftægt til moderen og hans svage broder. De andre børn fik penge, som efter sigende blev hentet op fra bunden af Bornholmerklokken.

 

V. Jens Jensen Christensen født 19.07.1832 død 14.04.1893. Han blev gift den 17.05.1852 med Agatha Magdalene Jensen født 29.06.1830 død 9.11.1902. Hun var en datter af Kådbo og skrædder Jens Larsen og hustru Marie Elisabeth Larsdatter fra Søbymark, Vrangeagre. Jens og Agatha mødte hinanden da de begge tjente hos Hans Madsen i Vindeballe (54). Det har nok været kærlighed ved første blik, for ikke længe efter blev de gift, begge kun ganske unge.

Efter brylluppet flyttede de til Vrangeagre, hvor de boede hos Agathas forældre. Jens gik om sommeren med sin svigerfader på teglværksarbejde i Sundved, og løst arbejde om vinteren. Bl.a. arbejdede han på dæmningen for Noret ved Borgnæs, da den blev bygget.

Børn:

1. Karen Jensen født 8.06.1853 død 1879. Efter konfirmationen kom hun ud og tjene, først på Ærø, men da der var større fortjeneste på Als, rejste hun derover. Her døde hun af tyfus i 1879.

2. Jens Lauritsen Jensen født 8.06.1856 død 12.01.1936. Han overtog ejendommen efter faderen.

3. Marie Elisabeth Jensen født 5.11.1859 død 1894. Hun blev gift i 1880 med Rasmus Hansen, som var møllersvend på Dunkær Mølle. De bosatte sig i Marstal, hvor han gik på arbejde på skibsværftet, og Marie passede en lille butik. Alle børnene flyttede fra Ærø, deraf 2 til U.S.A.

4. Claus Christensen Jensen født 15.11.1861 død 14.04.1945. Han kom ud at tjene efter konfirmationen, først på Ærø, men som 19 årig var han på Als, hvor han ligesom søsteren blev syg af tyfus. Claus overlevede dog. Han blev gift med Marie Kathrine Rasmussen fra Als. Han købte en ejendom sammen med en svoger på Thurø, og senere en anden i Rødskebølle ved Svendborg.

5. Ellen Kathrine Jensen født 8.06.1864 død 19.11.1950. Hun tjente en tid på Vestre Mølle i Søby Sogn, og kom senere til Marstal, hvor hun lærte sin mand, Rasmus Mortensen at kende. Rasmus var slagter og handelsmand i Ommel. En kort periode boede de på Thurø, men vendte tilbage til Ommel. 2 af børnene rejste til Californien i U.S.A.

6. Christen Pedersen Jensen født 3.11.1866 død 25.09.1956 i Otaki, New Zealand. Han rejste ned til sin farbroder i New Zealand, hvor han blev gift den 3.03.1898 i Kimbolton med Wilhemina Bertha John, datter af tyske immigranter. Christen købte sin egen fårefarm i nærheden af Kimbolton, som han drev indtil farbroderen døde. Da han arvede farbroderens farm, solgte han denne og sin egen, og flyttede til Te Horo, hvor han købte en anden og større gård. Han havde også flere tillidsposter. Der var 4 børn, og mange efterkommere.

7. Laurits Jensen født 13.11.1869 død 29.01.1963. Han kom også ud at tjene efter konfirmationen, og senere kom han i skomagerlære i Dunkær. Derefter rejste han til U.S.A. Det skib han rejste med (Danmark) gik under i Atlanterhavet, menalle blev bjærget af et andet skib, og bragt til Azorerne. Laurits blev gift med Karen Marie Pedersen datter af Eske Lauge Pedersen og hustru Karen Nissen fra Jacksonville, Iowa, U.S.A. Karen Nissen var fra Ærø, idet hendes farmor Karen Rasmusdatter var født i 1768 i Vindeballe (57). Laurits og Karen bosatte sig i Shelby County i Iowa, U.S.A., hvor han havde købt en gård. Der var 6 børn, og mange efterkommere.

8. Kirstine Magdalene Jensen født 7.11.1872 død 1918. Hun kom også ud og tjene, men broderens breve fra U.S.A., fik hende til at rejse derover. Her tjente hun i Harlan i Iowa, indtil hun blev gift med en jyde, Niels Nielson, som havde en juvelerforretning. Der var ingen børn.

Af de 8 børn er de 2 første født i Vrangeagre, de andre i Voderup. Som tidligere beskrevet skulle han svare aftægt til moderen, og også til sin broder som var svag. Det har allerede fra begyndelsen knebet for Jens, og den 6.10.1877 solgte han Matr. 12 b til Rasmus Jensen Pedersen (15), og den 16.01.1879 solgte han Matr. 12 c, til Albert Nielsen. Begge disse 2 matrikler ligger i klinten.

Resten af ejendommen blev ved skøde af 16.12.1885 overdraget til den ældste søn.

 

VI. Jens Lauritsen Jensen født 8.06.1856 død 12.01.1936. Han blev gift den 27.05.1884 med Kathrine Marie Møller født 26.09.1855 død 28.03.1944. Hun var datter af Christen Hansen Møller og hustru Anne Marie Juliane Nielsen fra Skovbyballe på Als.

Jens tjente først på Ærø, men tog så til Als, hvor han mødte sin kone. Da de ikke ønskede at være tyske undersåtter (Als var blevet tysk efter krigen i 1864), flyttede de til Ærø, hvor Jens overtog sin faders ejendom.

Børn:

1. Anne Marie Magdalene Jensen født 28.01.1885 død 26.04.1967. Den 15.03.1907, rejste hun til U.S.A., hvor hun arbejdede som tjenestepige flere forskellige steder i San Francisco området. Hun blev gift med Michael Angelo Marney som var født i Sydney, Australien, men som var immigreret til U.S.A. Han arbejdede som maskinmester på forskellige elektricitetsværker i San Francisco. Der var 1 barn.

2. Jens Christensen Jensen født 14.09.1895 død 05.03.1989.

Han overtog ejendommen efter faderen.

I 1936 overtog sønnen Jens ejendommen og da moderen døde i 1944 blev huset solgt for Kr. 5.000,00 og jorden (matr. 12 a i Klinten) lagt under Matr. 18, som han havde købt den 3.04.1926. Se under Matr. 18. Huset blev solgt til Edward Rasmussen.

 

VII. Edward Marius Rasmussen f. 06.09.1911 d. 1976, søn af fisker Erik Kristian Rasmussen og hustru Ellen Marie Goldmann fra Marstal. Han blev gift den 21.10.1938 med Maren Kirstine Thomsen f. 07.06.1919, datter af parcellist Kristian Thomsen og Kirstine Groth fra Voderup.

Edward Rasmussen havde tidligere haft en anden ejendom i Voderup,

Matr. 32 a, som han solgte da han købte denne ejendom.

Børn:

1. Christian Rasmussen.

2. Tove Rasmussen.

3. Poul Leo Rasmussen.

4. Helge Rasmussen.

Efter Edwards død fraflyttede enken huset.

Retur til Voderup.