Vesteraas, matr. 1 og 2

 

Retur


Voderup, Matrikel 1 og 2.

Vesteraas.

Også matr. 3 har hørt til denne ejendom, senere dog kun matr. 2a, 3a. Også matr. 4 og 5 har i en periode hørt under ejendommen.

Ved licitationen den 16.06.1767 købes Vesteraas af Christen Andersen Møller fra Vester Bregninge og medinteressenter Jens Jensen og Jørgen Josephsen fra Vester Bregninge." "Koblet Vesteraas, ca. 12½ tønder land. Årlig Canon 39 Rd. De samme 3 personer køber også jord i Sandholmen. Denne byttes tilsyneladende for jord i Røglsmarken. Hele ejendommen var oprindeligt på ca. 18 tønder land.

Gården lå den gang mere vestlig end den gør nu, idet den blev lagt på parcellen der bærer Vesterås navnet, hvorimod den i dag ligger på naboparcellen øst for Røglsmarken.Efter overleveringen skal den være brændt 2 gange. Hvornår den brændte første gang vides ikke, men de havde vasket på gården og den tiloversblevne aske fra gruekedlen blev skrabet sammen og hengemt i et kar på loftet. Der har nok været gløder med, og så har det tændt ild.

Af de 3 købere, er det kun Jens Jensen, som bosætter sig i Voderup.

 

I. Jens Jensen f. 1735 d. 18.03.1804, søn af indsidder Jens Christensen og Karen Jensdatter fra Ø. Bregninge. De fleste som deltog i auktionen i Voderup i 1767 var gårdmænd eller sønner af gårdmænd. En af undtagelserne var Jens Jensen, der som søn af en indsidder ikke havde nogen stor arv i vente. Hans far var død allerede i vinteren 1738/39, og fra skiftet efter ham, ser vi at Jens arver 29 Rd. 17 Sk.

Der er skifte efter hans far Jens Christensen den 25. februar 1739. Gråsten Amts Skifteprotokol.

Skiftet lyder således:

Anno 1739, den 25. Feb. blev holdt Skifte og Deling efter Salig Jens Christensen Indsidder i Ø. Bregninge, imellem hans efterladte Enke og 2 børn, udi overværelse Deres Høy Fyrste Durche Herr. Amtsforvalter og Dommer Johan Christopher Hanefeldt, Christian Ernst Tingskriver, samt 2.de worderingsmænd, nafn Claus Hansen og Hans Pedersen af Brenninge, med Dennem hertil tager 2.de andre mænd for at wordere (vurdere) huset, som være Christen Hansen og Hans Rasmussen af Vindeballe som taxerede alt Dennem blef anvist

for

116 Rd. 9 Sk.

Dernæst samtlige udgifter:

28 Rd. 6 Sk

Subtraheres bleifen

88 Rd. 3 Sk.

 

Disse 88 Rd. 3 Sk. kommer til Deling imellem moderen og børn, hvoraf moderen lander:

 

44 Rd. 1½ Sk.

Børnene lander dend anden del, nemlig:

44 Rd. 1½ Sk.

 

Sønnen Jens Jensen bekommer efter consens 2.de lodder, som ere:

for Hanem Værger Claus Hansen Kodner i St. Rise.

 

29 Rd. 17 Sk.

 

Endnu skal Sønnen have sin salig faders letskaren Klæde eller Penge derfor:

 

5 Rd. 36 Sk.

 

Datteren Gÿde Jensdatter lander en lod:

 

14 Rd. 30 Sk.

For hende antoeg Peder Jensen i Søbye værgemand og for Enken at Svare indfandt sig Tÿge Andersen Smed i Brenning. Saa som børnene begge er smaa og behøver en lang tiid klæde og foder til erholdelse, alt saa taer Deres arfvepenge saaledes i Baand, indtil at børnene bleifver Deres fulde 18 aar gamle. Hermed dette Skifte blev sluttet og til ende bragt. Datum Brenninge.

Ao. die et Supra.

J. Hanefeldt.

For at kunne binde an med, at byde på jorden ved licitationen, har Jens Jensen altså fået mølleren i Bregninge Christen Andersen og kådbo Jørgen Josephsen til at hjælpe.

Jens blev trolovet i Bregninge den 14.12.1762 med Karen Albertsdatter f. 1733 d. 17.03.1795, datter af gårdmand Albert Henriksen og hustru Ingeborg Christensdatter fra V. Bregninge (185). Da Karen og Jens blev trolovet skrives der i kirkebogen: "Den 15.01.1762 blev trolovet i Tværby Jens Jensen af Ø. Bregninge og Karen Albertsdatter af Tværby, som var høj-besvanger ved ham." Blandt forloverne ved deres trolovelse nævnes Karens brødre Christen Albertsen og Hans Albertsen, Laurits Pedersen Ø. Bregninge, Peder Christensen og Hans Pedersen Ø. Bregninge ved Bækken (Skolemesteren - se nedenfor).

I perioden fra Jens og Karens giftermål i 1762 og til Jens erhverver sig jord i Voderup, bor parret hos Jens' søster Gÿe Jensdatter og svogeren Skoleholder Hans Pedersen i Ø. Bregninge.

Anne Pedersdatter, Hans Olsens kone (matr. 10) er en kusine.

Børn:

1. Jens Jensen født 1763 i Bregninge og død 1.11.1835.

2. Ingeborg Jensdatter født 30.12.1770 død 24.06.1820. Hun blev gift med Kådbo Christen Hansen fra Vindeballe (62). Senere parcellist i Voderup, se matr. 33.

Det er muligt at Jens og Karen havde flere børn.

Jens Jensen afstod ejendommen til sønnen den 7.10.1800.

 

II.Jens Jensen født 1763 i Bregninge og død d. 1.11.1835. Jens blev gift den 3.07.1796 med Ellen Hansdatter døbt den 20.10.1776 d. 11.05.1823, datter af gårdmand Hans Christensen fra Østergård i Tranderup (87).

Børn:

1. Christen Jensen født 1797 død 12.01.1859.

2. Karen Jensdatter født 17.04.1799 død 7.01.1884. Hun blev gift med Claus Christensen, parcellist i Voderup. Se matr. 12.

3. Hans Jensen født 12.06.1803 død 18.07.1867. Han blev gift i Rise den 15.01.1832 med Marie Elisabeth Pedersdatter født 27.02.1799 død 30.10.1863, datter af Peder Rasmussen og Kirsten Hansdatter fra St. Rise (182). Hun havde tidligere været gift med Hans Jensen fra Langagergård i Dunkær (226). Denne Hans Jensen havde en mindre ejendom i Risemark, somHans Jensen nu overtog. Hans Jensen var også snedker og rokkedrejer.

 4. Ellen Marie Jensdatter født 30.11.1805. Hun blev konfirmeret i Tranderup i 1820. Derefter menes det at hun er rejst fra Ærø; hvortil vides ikke.

5. Sidsel Marie Jensdatter født 2.03.1813 død 13.11.1873. Hun døde ugift på "Vesteraas".

Jens Jensen havde nær mistet ejendommen i tiden efter statsbankerotten i 1813, og i 1827 måtte han lade sin ejendom gå på offentlig auktion. Han købte dog selv ejendommen, og den 26.09.1829, afstod han den til den ældste søn. Sønnen skulle dog svare aftægt til Jens og søsteren Sidsel Marie. Ejendommen var da på 28 tønder land. 23 tønder land i Vesteraas og 5 tønder land i Rogelsmarken.

I 1827 er bygningerne på 8 fag stuehus, 7 fag stald og 5 fag lade. Vurderet af brandassurancen til 350 Rd.

 

III. Christen Jensen f. 1797 d. 12.01.1859. Christen blev gift den 27.09.1829 med Johanne Pedersdatter f. ca. 1805 d. 26.08.1875, datter af parcellist Peder Hansen Holgersen fra Skelhave. Det er Christen og Johannes bryllup som beskrives i fortællingen "Et Bondebryllup på Ærø". Johanne havde tjent på præstegården i Bregninge før de blev gift, og derfor blev brylluppet holdt der.

Børn:

1. Ellen Sofie Jensen f. 22.02.1832 d. 20.09.1878.

2. Bodil Marie Jensen f. 1.09.1837 d. 28.07.1875. Hun blev gift med gårdejer Niels Christenen Nielsen fra Tranderup (94 A).

Den ældste datter og hendes mand overtog ejendommen den 18.02.1857, og da bestod den af 18 tønder land, og der var 27 fag hus.

Den yngste datter og hendes mand, fik en mark i den østre side af den såkaldte "Store Mark" (Østligste del af Voderup) som Christen havde tilbyttet sig (matr. 51). Denne parcel er på 6 tønder land, men ejendommens jorder er reduceret med 8 tønder land i forhold til det areal som Christen overtog fra faderen.

Christen havde den 11.06.1838 købt 2 1/2 tønde land i Rogelsmarken af Anders Hansen Lauritsen (Larsen) matr. 3. Det må være denne parcel han sælger til naboen Jens Hansen Nielsen

 

IV. Albert Nielsen f. 22.12.1824 d. 1893 i Sverige, søn af parcellist Jens Hansen Nielsen og hustru Anne Margrethe Albertsen fra Voderup, matr. 5. Albert blev gift første gang den 29.06.1848 med Ellen Sofie Jensen, datter af Christen Jensen, hvis ejendom han overtog. Før han overtog svigerfaderens ejendom havde han haft en mindre ejendom i Rogelsmarken (Matr.3).

Børn:

1. Jens Hansen Nielsen født 20.12.1849. Han bosatte sig i Sverige.

2. Christen Jensen Nielsen født 11.12.1851 død 19.08.1926. Fra faderen overtog han Matr. 5 i Voderup, hvortil der henvises.

3. Peder Hansen Nielsen født 7.09.1854. Han rejste til Californien i U.S.A.

4. Niels Christensen Nielsen født 4.12.1856 død 1873.

5. Albert Nielsen født 9.06.1862. Han rejste til Californien i U.S.A. ligesom broderen.

6. Ane Marie Nielsen født 1865 død 3.12.1873. Hun døde kun 3 uger efter hendes moster Sidsel, som også boede på Vesteraas.

7. Johanne Eline Nielsen født 10.05.1868. Hun blev gift i 1892 med Hans Nielsen Clausen fra "Elverhøj" (51 B) i Borgnæs.

8. Bodil Kirstine Nielsen født 25.09.1872 død 4.01.1913. Hun blev gift i 1897 med Anders Christensen Pedersen fra Damgården (92 A) i Borgnæs.

9. Niels Christensen Nielsen født 28.09.1875. Han arvede Matr. 5 efter broderen, hvortil der henvises.

Efter Ellen Sofies død blev Albert gift den 14.03.1879 med Maren Hansen f. 14.4.1846 d. 14.04.1926, datter af husmand Hans Madsen Christensen og hustru Kirsten Christensen fra Ø. Bregninge.

Børn i 2. ægteskab:

10. Ellen Sofie Nielsen født 9.7.1879 død 20.4.1883. Hun blev som traditionen bød opnævnt efter Alberts afdøde kone.

I årenes løb samlede Albert sig en større ejendom. Først overtog han en part efter faderen den 10.02.1847, se Matr. 3. Derefter den 18.02.1857 overtog han "Vesteraas" efter Svigerfaderen og den 12.03.1852 købte han Matr. 4 .

Den 8.12.1866 købte han af broderen Niels Nielsen Matr. 5 og den 16.01.1879 købte han Matr. 12 c.

En Tiendekommission for Ærø Herred var nedsat i 1871. Den skulle fastsætte Tiende afgiften på Øens forskellige Sogne. Albert Nielsen blev valgt som Tranderup Sogns repræsentant ved disse forhandlinger.

Men havde Albert Nielsen samlet sig en større ejendom, havde han til gængæld også samlet sig en stor gæld, og i 1887 måtte han lade sin ejendom komme til offentlig auktion. Dog ikke Matr. 5, som sønnen Christian Jensen Nielsen havde overtaget i 1880. Før auktionen fandt sted brændte gården, og Albert blev mistænkt for at have påsat ilden, hvad han benægtede. Under processen sad Albert i Varetægtsarrest, men det vides ikke med sikkerhed om han blev dømt.

Det var vist ikke første gang at gården brændte. Efter overlevering skal den være brændt 2 gange, men det vides ikke hvornår den brændte første gang. Det har dog nok været før Alberts tid. Da den brændte første gang, havde de vasket på gården, og den tiloversblevne aske fra gruekedlen blev skrabet sammen, og hengemt i et kar på loftet. Der har nok været gløder med, og så har det tændt ild.

Det må dog antages at sønnen Christen Jensen Nielsen, som havde overtaget Matr. 5, egentlig dyrkede Vesteraas også, uden dog at have skøde, idet Albert Nielsen i 1884 omtales som forhenværende gårdejer. Der ser vi i det følgende udskrift fra retten i Ærøskøbing:

Parcellist Christen Jensen Nielsen andrager om at få faderen, forhenværende gårdejer Albert Nielsen, Voderup, erklæret for umyndig, og sig selv beskikket som hans værge. Han medbringer en lægeerklæring og en erklæring fra Tranderup Sogneråd, der støtter hans andragende. Ved retten var Albert Nielsen også mødt og erklærede, at lægen og Sognerådets udtalelser ikke var rigtige. Andragendet blev taget til følge og Christen Jensen Nielsen, som er den eneste søn her på landet, blev udnævnt til værge.

Da sønnen Christen Jensen Nielsen overtog Matr. 5, skulle han også svare aftægt til faderen, se Matr. 5. Altså da gården skulle på auktion, var sønnen hans værge. På auktionen blev gården købt af Alberts bror Niels Nielsen, der dog straks får udstedt skøder som følger:

Matrikel 1 a, 2 a og 3 a (Vesteraas) til Svigersønnen Thomas Hansen.

Matrikel 1 b, 2 b, 3 b og 4 til datteren Gertrud Nielsen.

Matrikel 12 c til Hans Nielsen Pedersen (Matr. 15).

Senere rejste Albert over til sønnen i Sverrige, hvor han døde. Hans sidste ægteskab blev opløst, og hans fraskildte hustru blev gift anden gang i 1894 med Husmand Jens Ditlev Hansen fra Stokkeby. Han havde tidligere haft en ejendom i Gråhøje, matr. 39.

 

V. Thomas Hansen f. 22.03.1852, søn af gårdmand Peder Hansen og hustru Kirsten Pedersen fra vandmøllen i Borgnæs (104). Thomas blev gift den 10.10.1872 med Kirstine Nielsen f. 10.02.1849 d. 11.11.1926, datter af Niels Nielsen fra Laubrogård II. (Fladkærs-Toft) Vindeballe (43).

Børn:

1. Peder Hansen født 15.10.1874 død 15.10.1893.

2. Bodil Kirstine Hansen født 19.02.1878.

3. Niels Hansen født 9.03.1882. Han blev gift den den 26.3.1903 med Sidsel Hansen f. 2.2.1885, datter af gårdmand Kristen Jørgensen Hansen og hustru Karen Jørgensen I Skovby (135A). Niels var parcellist I Skovby.

4. Anne Marie Hansen født 8.02.1884.

Thomas Hansen solgte "Vesteraas" den 25.11.1892 for en pris af Kr. 38.000,- med besætning, der bestod af 2 heste, 1 føl og 8 køer, hvorefter han overtog møllen i Borgnæs. Der henvises til (104). Efter nogle års forløb sælger han denne og køber en ejendom i Ø. Bregningemark. I 1909 køber han et hus i Tranderup.(Matr. 21b)

Se Helge Hansen, "Tiden før", side 273.

 

VI. Peder Pedersen. Han var søn af husmand Nisse Hansen Pedersen fra Skovby. Han havde været i Amerika, men var vendt hjem. Peder blev gift med Anne Svendsen født 1857.

1 barn født i Tranderup sogn:

1. Harry Hansen Pedersen født 6.12.1892.

Peder Pedersen solgte "Vesteraas" det følgende forår, den 28.04.1893.

 

VII. Hans Nielsen Hansen f. 5.05.1859 d. 28.10.1928. Han var søn af Albert Lauritsen Hansen fra Voderup, Matr. 25. Han blev gift med Ellen Marie Hansen født 28.02.1866, datter af gårdmand Christen Hansen fra Krogkildegård i Tranderup (103).

Hans Nielsen Hansen havde overtaget en del af sin fars ejendomme den 10.06.1878, se Matr. 25. Året efter, den 14.09.1879 køber han Matr. 26. Han sælger dog det hele til broderen Hans Jørgen Hansen (Matr. 22), få dage efter at han har købt "Vesteraas".

Børn:

1. Albert Lauritsen Hansen født 18.01.1889 d. 26.07.1963.

2. Maren Hansen født 18.07.1891 d. 1961. Hun blev gift med sin fætter Martin Hansen fra Krogkildegård i Tranderup (103). De købte Matr. 23 og senere også Matr. 22 i Voderup.

3. Christen Hansen født 15.02.1903 d. 1990. Han blev gift den 7.03.1926 med Ellen Sofie Nielsen født 07.02.1905, datter af 	Niels Christensen Nielsen, se Matr. 5. En søn på Matr. 22. Den 1.08.1928 købte Christen Storagergård i Tranderupmark, oprindeligt en del af Østergård (87).

Den ældste søn overtog ejendommen i 1921.

 

VIII.Albert Lauritsen Hansen f. 18.01.1889 d. 26.07.1963. Albert blev gift den 24.11.1912 i Bregninge med Anne Margrethe Henriksen f. 31.07.1889 d. 18.01.1990, datter af Gårdmand Claus Henriksen og hustru Ellen Marie Hansen fra Ø. Bregninge, matr. 6 e, Ø. Bregninge (Matr. 6 er gammelt nr. 8).

Børn:

1. Ellen Hansen født 03.09.1915.

Datteren og svigersønnen overtog ejendommen den 1.11.1948.

 

IX. Mads Peder Andersen f. 24.07.1912. Mads Peder Andersen var en søn af husmand Jens Albertsen Andersen og hustru Ane Marie Clausen fra Vindeballe. Han blev gift den 23.07.1939 i Bregninge med Ellen Hansen f. 03.09.1915. Vielsen foregik i Bregninge, da Tranderup kirke var lukket på grund af restaurering.

Børn:

1. Anni Margrethe Andersen f. 02.01.1942. Hun blev gift den 28.09.1963 med gartner Knud Hedegaard, Sdr. Tranders, ved Aalborg.

2. Albert Leif Andersen f. 7.09.1943. Han er fisker i Nexø, Bornholm.

Ejendommen sælges den 01.03.1992. Nogen tid før salget var Mads og Ellen flyttet til Ærøskøbing og jorden havde været udlejet.

 

X. Jens Ørum-Nielsen og hustru Anne fra Humlebæk købte ejendommen i 1992, hvorefter der bliver foretaget en del ombygninger.

Retur:

Copyright: Ærø Genealogy