Voderup, matrikel 21

Retur


Voderup, Matrikel 21.

Ejendommen ligger ved det sydvestlige hjørne af Tuekærret, mellem matr. 20 og matr. 56. Den første ejer vi finder på denne ejendom er Peiter Peitersen (Kock) som formodentlig købte den ved auktionen i 1767. Ejendommen blev igennem de første godt 50 år langsomt større og større, men blev senere delt på 4 forskellige ejendomme, idet nogle af jorderne kom til matr. 20 og 29, hvorimod matr. 21 og 56 stort set udgør den oprindelige byggeplads.

 

I. Peiter Peitersen (Kock) døbt 20.12.1750, søn af smed Peiter Peitersen og Ellen Pedersdatter fra Tranderup. Han blev gift i Bregninge den 13.12.1778 med Kirsten Pedersdatter, datter af gårdmand Peder Madsen og hustru Margrethe Thygesdatter V. Bregninge (191).

Børn:

1. Ellen Pedersdatter f. 1781.

2. Karen Pedersdatter f. 1784.

3. Hans Pedersen f. 1789.

4. Sidsel Pedersdatter f. 1792.

Peiter Peitersen havde flere parceller, som han sandsynligvis havde købt ved udparcelleringen i 1767. En halvsøster til Kirsten Pedersdatter var gift med Jens Albertsen, smeden i Vindeballe, som også havde købt jord i Voderup, eller måske havde han snarere arvet den fra sin far Albert Andersen. Faderen havde nemlig givet et stykke jord på ca. 8 tønder land, i den østlige del af Voderup til Svigersønnen Hans Olsen, se Matr. 27. Dette var bl.a. en del af den såkaldte "Smedens Klint", matr. 12 a. Denne Jens Albertsen blev gift med en anden af Kirstens søstre, da den første døde. I et tredje ægteskab blev han gift med en datter fra Matr. 14.

Peiter Peitersen og hans svoger Jens Albertsen erhvervede altså begge jord i Voderup, sandsynligvis ved udstykningen i 1767. Den 01.04.1788 sælger Peiter Peitersen 2½ tønder land i Kallemsmarken og andre 1½ tønde land til ungkarl Jørgen Hansen fra Tranderup. Dette ser ud til at være de jorder som udgør starten på ejendommen matr. 12, hvortil der henvises.

Den 5.06.1792 sælger han en parcel til Hans Andersen Hansen fra Vindeballe og en anden parcel til Laurits Hansen fra Ø. Bregninge, senere Vindeballe. De 9 fag hus følger med i handelen, således at de får hver 4 fag hus. Det ene fag blev revet ned.

Selv flytter Peiter først til Gudsgave (Knasterbjerg) og senere til Lolland.

 

II. Hans Andersen Hansen f. 1770 d. 05.02.1831, søn af Hans Hansen Voderup (Men hvilken Hans Hansen? Måske er han fra Mosegården (matr. 35). Han blev gift den 23.10.1791 med Ellen Marie Pedersdatter f. ca. 1765 d. 31.05.1820, datter af Husmand Peder Jensen fra Bregninge.

Hans Andersen Hansen køber den østlige og søndre part af ejendommen, formodentlig matr. 21 a, 21 b. Det kan ikke udelukkes, at der var flere parceller, idet det må formodes at jorden bag ejendommen, det senere matr. 10 a og 10 b også hørte til denne ejendom.

Børn:

1. Maren Hansdatter født ca. 1792.

2. Peder Hansen født 11.04.1793 død 5.11.1887. Han blev gift den 24.11.1827 med Sidsel Pedersdatter, datter af Gårdmand Peder Thomsen og hustru Kirsten Pedersdatter fra Stokkeby (279). Peder Thomsen var født på Bjergenegård i Vindeballe (52). Peder Hansen overtog "Vestengård" i Vindeballe (55).

3. Anne Kirstine Hansdatter født ca. 1798.

Ca. i 1811 går Hans Andersen Hansen konkurs, men det er uklart hvem der købte ejendommen. I 1827 ejes den af Knud Nielsen Knudsen, men hvem der har haft den i mellemtiden er uklart.

Muligheden foreligger at Hans Andersen Hansen blev boende i ejendommen efter konkursen, og derefter solgte den til Knud Nielsen Knudsen, muligvis i tiden efter 1820 da hans kone døde i dette år. Ved konens død benævnes Hans A. Hansen parcellist i Voderup, mens han ved sin egen død boede hos sønnen i Vindeballe. Da Knud Nielsen Knudsen blev gift i 1821, kunne dette godt passe.

En anden mulighed er, at Knud Nielsen Knudsens far, Knud Knudsen købte den ved auktionen.

 

III. Knud Nielsen Knudsen f. 17.11.1793 d. 11.08.1836, søn af Parcellist Knud Knudsen og hustru Karen Hansdatter fra Voderup (matr. 23). Knud blev gift med Maren Pedersdatter født 1798 død efter 1860. Hun var en datter af Gårdmand Peder Philipsen og hustru Elisabeth Hansdatter fra Ø. Bregninge (12). Det ser ud til at Knud medbringer en parcel fra sit fødehjem.

Knud købte 3½ tønde land jord af Rasmus Olsen (Matr. 26) den 22.12.1819. Det var bl.a. en grøfte- og mosepart, men det har ikke været muligt at fastslå hvilke parceller det drejer sig om. Dette må være sket før han overtog Matr. 21. Den 8.10.1831 købte han 4½ tønde land af Anders Andersen (Matr. 17,18,19 og 6). Det er usikkert hvilke parceller det her drejer sig om, men det er formodentlig Matr. 14 a og 20 a. Efter Knuds død ser vi hans enke, som modtager af ydelse fra Tranderup sogns fattigkasse.

Børn:

1. Karen Knudsen født 11.12.1821. Hun blev gift den 17.10.1845 med Kådbo Christen Madsen Hansen fra V. Bregninge.

2. Peder Philipsen Knudsen født 26.07.1823. Han blev gift i 1854 med Anne Cathrine Baltzer død 1857 fra V. Bregninge. Efter hendes død blev han gift med Maren Madsen.

3. Elisabeth Knudsen født 22.11.1826 død 1.03.1907. Hun blev gift den 5.06.1857 med Kådbo Christen Jensen Christensen fra Vindeballe (57).

4. Knud Knudsen født 11.03.1825.

5. Laurits Lauritsen Knudsen født 5.10.1828.

6. Hans Pedersen Knudsen født 26.03.1834.

7. Anne Marie Knudsen født 4.02.1837.

Før sin død sælger Knud Nielsen Knudsen sin ejendom. Den 3.09.1834 sælger han 4½ tønde land til Rasmus Hansen Pedersen, hvorved der opstår en ny ejendom i Voderup, det senere matr. 20, hvortil der henvises. Med i handelen indgår, at Rasmus Hansen Pedersen skulle have frit husværelse i 3 år.

Det var den jord i Kallemsmarken og Pilekærsmarken han tidligere havde købt af Anders Andersen. Det var jord som Anders Andersen havde købt ved Jens Nissen Hansens konkurs i 1828 (Matr. 5) Der drejer sig sandsynligvis om parcellerne matr. 14 a og 20 a. Den 4.07.1836 sælger han resten af jorden sammen med huset til Hans Hansen Pallesen. Dog skal Knud Nielsen Knudsen og hustruen have aftægtsbolig i de 2 østre fag af huset, hvor enken blev boende til sin død.

 

IV. Hans Hansen Pallesen f. 1804 d. 15.09.1857, søn af husmand Palle Hansen og hustru Sidsel fra Ø. Bregninge. Hans havde en søster, Ellen Pallesen som var gift med parcellist Christen Madsen fra Matr. 11. En broder Peder Hansen Pallesen var kådbo i St. Rise (198).

Hans blev gift på sygehuset i Ærøskøbing den 09.01.1835 med Marie Hansine Rasmusdatter f. 23.11.1804 d. 29.04.1849, datter af boelsmand Rasmus Hansen Kock og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (53).

Børn i 1. ægteskab:

1. Sidsel Marie Pallesen født 11.03.1835.

2. Sidsel Cathrine Pallesen født 16.02.1839. Hun rejste vist til Als.

3. Bodil Marie Pallesen født 11.04.1843.

Efter Maries død blev Hans gift den 23.06.1854 med Maren Hansdatter f. 1.6.1812 d. 21.12.1863, datter af Kådbo Hans Christensen Pedersen og hustru Anne Marie Madsdatter fra Dunkær (241).

Der var ingen børn i dette ægteskab.

Den 3.04.1846 solgte Hans Hansen Pallesen 1 tønde land og 6 skæppe lande til Peder Albertsen (Matr. 23). Den 2.02.1847 solgte han Matr. 53 og Matr. 29 til Albert Knudsens enke Kirsten Albertsen fra Vindeballe (53). Hun blev året efter gift med boelsmand Hans Madsen fra Vindeballe (54). Matr. 53 havner senere hos matr. 27, og Matr. 29 bliver en selvstændig ejendom.

Ved skiftet efter Hans Hansen Pallesen den 22.09.1857 blev ejendommen overdraget til den ældste datter, med farbroderen Peder Hansen Pallesen fra St. Rise (198) som formynder. Det var også farbroderen som solgte huset og haven på de 3 skæpper land den 12.01.1864.

I perioden fra 1859 til 1864 var ejendommen bortforpagtet til Jørgen Jensen (Matr. 29), som da må have boet her indtil han fik bygget på Matr. 29. Der er dog nogen usikkerhed om nogle af disse forhold, idet der ifølge brandcatasten fra 1852 ser ud til at Hans Hansen Pallesen bor på Matr. 29, på nordsiden af dammen, så måske har han bygget på parcellen. Da matrikuleringen først er foretaget senere, er det desværre ikke muligt, at se hvilke jorder de enkelte handler omfattede, hvorfor udgangspunktet har været, at se hvor de havner. Der kan naturligvis derfor være fejl i konklusionerne, ligesom der også ofte er fejl i kilderne.

Overleveringen kan her være til stor hjælp, og ifølge Jens Jensen var matrikel 29 en del af ejendommen matrikel 21, og huset der hørte til ejendommen var placeret på matrikel 21. At kilderne så giver varierende oplysninger skal nok tolkes med en hvis forsigtighed. Jens Jensen kendte jo efterfølgeren Philip Andersen Jensen, så det er nærliggende, at hans oplysninger er korrekte.

 

V. Philip Andersen Jensen f. 30.10.1831 d. 31.03.1911, uægte søn af rebslager Jørgen Jensen Tørring fra Ramsherred i Tranderup, og Marie Henriksen, en plejedatter af Kådbo Philip Philipsen og hustru Anne Margrethe Andersdatter fra Tranderup (106). Jørgen Jensen Tørring blev gift den 26.03.1841 med Anne Hansdatter fra Dunkær. De boede i Ramsherred i Tranderup og flyttede senere til Ærøskøbing.

Marie Henriksen var en uægte datter af Thomas Henriksen og Anne Margrethe Andersdatter (se ovenfor). Marie blev gift med Jens Hansen fra Voderup (Matr. 56).

Philip Andersen Jensen arbejdede ved vejvæsenet. Han blev gift i Rise med Sidsel Marie Caspersen f. 22.08.1835 d. 12.05.1915 i Ærøskøbing. Hun var vist en datter af Niels Caspersen fra Dunkær.

Børn:

1. Cathrine Marie Jensen f. 1860.

2. Anne Marie Jensen f. 1863.

3. Sidsel Marie Jensen f. 1866. Hun blev gift den 05.07.1891 med Carl Hansen Rising f. 24.12.1865, søn af L. Jensen Rising fra Ærøskøbing.

4. Anne Margrethe Jensen f. 1871.

5. Nielsine Filipine Jensen f. 1873.

Den 14.10.1912 sælger enken ejendommen til Erik Christian Rasmussen Svarer.

 

VI. Erik Christian Rasmussen Svarer f. 14.06.1874, søn af Bådfører E. H. Svarer fra Ærøskøbing. Han blev gift den 04.11.1900 med Sidsel Marie Pedersen født 23.09.1876, datter af husmand Jørgen Lauritsen Pedersen og hustru Sidsel Marie Lauritsen fra Tranderupmark.

Der var ingen børn.

Der blev bygget nyt hus i 1913 og det gamle hus blev nedrevet. Den 13.02.1915 solgtes en lille del af ejendommen, Matrikel 21 b, til Hans Christensen Pedersen (Matr. 56). Dette lille stykke jord blev lagt til haven af Matrikel 56, som jo oprindeligt var delt fra Matrikel 21.

Selve huset, Matrikel 21 a overlod Erik Svarer til en slægtning.

 

VII. Erik Svarer Hansen.

Han beholder ikke ejendommen længe men sælger den til Jørgen Knudsen Pedersen.

 

VIII. Jørgen Knudsen Pedersen f. 29.09.1896, søn af Parcellist Johan Pedersen og hustru Sidsel Marie Andersen fra Voderup (Matr. 6).

Jørgen Knudsen Pedersen beholder ejendommen i ca. 8 år, hvorefter den bliver solgt til en Københavner. Herefter skifter huset ejere flere gange, og bliver nu brugt som feriehus.

 

Retur til Voderup.