Huset eksisterer ikke længere.

Voderup, matrikel 34.

Retur


Voderup, Matrikel 34.

 

Dette er den gamle Herregårds Byggeplads med haver - den ene hed "Den indhegnede Klevertoft", og den anden var indhegnet med raftehegn og risbuske med den lange dam, sikkert brugt som vanding til gårdens kvæg. Bygningerne, i hvert fald avlsbygningerne, blev købt af 3 købmænd i Ærøskøbing og med påbud om nedbrydning inden et år. Det ser ud til, at selve stuehuset blev stående, det er i hvert fald assureret højt. 7 fag stuehus og 7 fag stald i alt 250 Rd. Denne sum er kun overgået af Matr. 1, 40 og 41. Til sammenligning er Matr. 35 (Mosegården) kun forsikret til 210 Rd. (1827).

Jorden i Rogelsmarken, det nuværende Matr. 32, må have været en del af matr. 34 før det senere udstykkes herfra. Det vides at Christen Nielsen forøgede sin ejendom, idet han købte en lille parcel på 1½ skæppe i Pilekærsmarken af Anders Christensen Schmidts enke den 8.03.1786. (Matr. 17).

Formodentlig er det Herregårdens stuehus som Christen Nielsen flytter ind i, eller dele af det. Stuehuset har tidligere huset Herregårdens forpagter. Den sidste forpagter af Herregården var Arent Syndermann, og ved udstykningen købte han hovedparcellen Matr. 35 og måske også matr. 32 og 34, således at han er blevet boende i Herregårdens stuehus. Som vi ser under Matr. 35, måtte Arendt Syndermann sælge sin ejendom i 1768 eller 1769.

Måske er delingen sket her, således at Christen Nielsen har købt matr. 32 og 34 af Arendt Syndermann, mens Hans Hansen købte matr. 35.

En pudsighed er det dog, at da Hans Hansens ældste datter blev døbt, stod en Karen Hansdatter fadder, og det nævnes i kirkebogen at hun var tjenende hos Hr. Syndermann. Dette var i 1773, så på dette tidspunkt kan det ikke udelukkes at Arent Syndermann måske stadig har en ejendom i Voderup, eller også var hun i huset hos ham i Nordborg på Als, hvortil Syndermann familien flyttede efter at have solgt ejendommen i Voderup. Det kan naturligvis også tænkes, at hun tjente hos sønnen Jørgen Syndermann.

Jeg har ikke med sikkerhed kunnet fastslå noget ejerskab før i 1784 hvor Christen Nielsen med sikkerhed bor i Matr. 34, men det er dog ret sikkert, at Arent Syndermann har ejendommen frem til ca. 1768, idet den ene datter bærer et barn til dåben i Tranderup kirke i dette år.

Den første ejer efter udstykningen er formodentlig:

 

I. Arent Thomsen Syndermann, søn af Thomas Syndermand fra Tåsinge. Forpagter på Herregården Vuderup fra 1761 til 1767. Han blev gift med Martha Brodersen i Lysabild på Als den 08.03.1737. Hun var en datter af Forpagter Jørgen Brodersen og Martha på Kegnæsgård (på Als).

Arent var Forpagter på Gundestrup i Ketting sogn, og senere på Augustenborg Herregård, hvor han nævnes omkring 1750. Derefter kom han til Voderup, hvor han forblev til gården blev udparcelleret.

Ca. 1768 forlod han øen og boede i det såkaldte Madam Fangels sted i Nordborg, hvor han holdt kro.

Der var i hvert fald 11 børn:

1. Jørgen Syndermann døbt 26.05.1737 d. 1776. I 1765 købte hans far Vester Mølle ved Søbygård og overlod den til Jørgen. Ved udstykningen af Søbygård i 1771 købte Jørgen en del af koblet Stenager, og også den store lade udenfor Søbygård. Her byggede han Møllegården hvor han vist havde planer om at indrette brændevinsbrænderi. Det blev dog ikke til noget, da han døde før planerne kunne realiseres. Hans enke Sophie Ølgaard Brix, datter af Hans Brix, forvalter på Ørgaard ved Kappel, giftede sig med Jens Nissen, hvis far Christian Nissen var færgeforpagter ved overfarten mellem Sønderborg og Sundeved. På denne måde kom familien Nissen til Vester Mølle.

2. Thomas Christian Syndermann begravet 07.07.1739, 6 måneder gammel.

3. Thomas Christian Syndermann døbt 16.10.1739. I Tranderup kirkebog står han noteret som barnefader til tvillinger. Moderen var en pige fra Søbyegnen der i sommeren 1765 tjente på Herregården Vuderup.

4. Martha Christina Syndermann døbt 18.06.1741 begravet 02.08.1742.

5. Nicolai Syndermann døbt 12.09.1742 d. 1745.

6. Arend Syndermann døbt 24.02.1744 d. 1746.

7. Martha Christina Syndermann døbt 29.06.1745 d. 24.07.1815 i Marstal. Hun blev gift i hjemmet i Nordborg den 27.11.1770 (andre kilder siger den 27.11.1767) med Christian Brandt, Borger, Købmand og Skipper i Ærøskøbing.

8. Charlotte Louise Syndermann døbt 30.01.1747 d. 1753.

9. Christine Margrethe Syndermann døbt 24.06.1748. Hun blev gift i 1770 med Skolelærer Bahne Tychsen i Notmark.

10. Amilius Carl Ulrich Syndermann døbt 23.05.1750.

11. Arendt Syndermann døbt 03.04.1752.

Før han blev forpagter på Vuderup havde han været forpagter på Gudsgave. Det skal dog bemærkes at familien i hvert fald i en tid omkring 1753 boede på Gråsten, da Martha Syndermann i dette år bærer en datter af Albert Clausen i Marstal til dåben, og da noteres det, at de boede på Gråsten.

Ved udparcelleringen af Herregården i 1767 købte Arent Syndermann hovedparcellen, d.v.s. den nuværende matr. 35, og måske også matr. 32 og 34. Da Herregården lå på matr. 34, formoder jeg at han blev boende i stuehuset, som nævnt ovenfor.

Ca. 1769 sælger han en del af sin ejendom, det senere matr. 35 til Hans Hansen fra Olde, og jeg formoder, at han måske har haft matr. 32 og 34 til han sælger til Christen Nielsen, som dog ikke flytter til Voderup før 1782, da han overlader Lindegården i Tranderup til en stedsøn.

Som det ses ovenfor bliver hans ældste datter gift i hjemmet i Nordborg i 1770, så på dette tidspunkt var familien altså flyttet, men hvorvidt Syndermann stadig havde en ejendom i Voderup på dette tidspunkt er desværre mere end arkiverne kan oplyse.

Det er naturligvis muligt, at Christen Nielsen købte ejendommen ved udstykningen, men dette besvarer ikke hvor Syndermann boede indtil 1768 eller 1769 hvor han flyttede til Nordborg.

Der findes ikke noget skifte efter Arent Syndermann, formodentlig fordi der ikke var noget at skifte. Dette understøttes, af at enken den 04.03.1784 udsteder en veksel på 34 Rd, 32 Sk., hvorfor hun må sætte alle sine møbler og effekter i pant.

 

II. Christen Nielsen f. 18.10.1739 d. 26.02.1804, søn af gårdmand Niels Christensen og hustru Kirsten Lauritsdatter fra Tranderup (91).

Christen blev gift den 12.03.1770 med Kirsten Jensdatter f. 1732 d. 4.09.1820, datter af gårdmand Jens Hansen og hustru Bodil Nielsdatter fra Vindeballe (42), enke efter Jørgen Clausen (Danielsen). Det var denne Jørgen Clausen kaldet Jørgen Dansen hvorom provst Dressing i Tranderup Kirke skal have sagt: "Vågner op, I som sove, særlig Du Jørgen Dansen". Denne svada fra provsten har muligvis haft en vis indflydelse på provst Dressings suspension og senere forflyttelse til Norge.

Ved sit ægteskab med Kirsten overtog Christen Lindegården i Tranderup (98) efter Jørgen Clausen, som sættemand. Kort tid efter at Lindegården overtages af stedsønnen, hvilket skete den 28.09.1782, finder vi Christen i Voderup. Han og hustruen fik ingen aftægt, sandsynligvis fordi han kun var knap 43 år da han afstod gården, men derimod et stykke jord til dyrkning.

Der var ingen børn, men konens dattersøn Jørgen Clausen blev opdraget hos dem, og overtog senere en del af deres ejendom, det senere Matr. 32, hvortil der henvises. Hans mor døde ved hans fødsel i 1795.

Der var også en plejedatter, nemlig Kirstens søsterdatter Bodil Jensdatter.

Efter Kirstens død blev ejendommen delt, således at dattersønnen fik Matr. 32 og søsterdatteren Bodil Jensdatter fik matr. 34. Skiftet er først registreret i Kontrakt protokollen den 6.06.1823: "Parcellist Christen Nielsens enke til Bodil Jensdatter, 14 fag hus og 7 skæpper i Pilekær. En mosepart skal afleveres til medarving Jørgen Clausen, der har købt af boets jord (her listes marknavnene). Jørgen Clausen forpligter sig til at nedbrække og bortflytte 4 Fag hus han har købt (af boet).

 

III. Bernt Frederik Bauditz f. 22.01.1808 d. 28.09.1879, søn af Snedker Thomas Gotfred Bauditz og hustru Ane Elisabeth Trøst fra Ærøskøbing og senere Tranderup. Thomas Bauditz var en søn af skolemester Johan Bauditz i Tranderup, død 1821. Bernt er konfirmeret i Tranderup, og har sandsynligvis opholdt sig hos gårdmand Jørgen Hansen i Vindeballe (42), da han var forlover ved Bernts bryllup, sammen med Bernts fader. En overgang var han også sømand. Bernt blev gift den 25.11.1831 med Bodil Marie Jensdatter (Pedersen) f. 26.05.1797, datter af 1/4 Gårdmand Jens Pedersen og hustru Anne Marie Jørgensdatter fra Ornum (85)

Børn:

1. Ane Marie Bauditz f. 12.09.1832. Sypige. Død før faderen, ugift.

2. Berent Frederik Bauditz 21.05.1838 d. 20.12.1867 ugift.

Det siges at Thomas Bauditz skal have lavet en yderdør som blev sat i huset. Thomas Bauditz dør i 1837 i Tranderup som indsidder, så denne dør må være lavet mellem 1831 og 1837. Da huset efter Bernts død blev revet ned, skal denne yderdør være blevet solgt og sat i et hus i Gråhøje. (Matr. 41). En stuedør med glasruder i, skal samtidig være blevet sat i tidligere Kirkebetjent Richard Jensens hus ved kirkegårdsmuren i Vindeballe.

Bernt Bauditz solgte ejendommen til sin nabo, mosemanden Christen Hansen den 12.02.1868. Mosemanden skulle svare aftægt.

Bauditz var kendt for at være en kløgtig mand og godt belæst, men han skal også have været ret streng og til tider brutal. Ifølge overleveringen skal Bauditz på sine gamle dage være blevet kaldet for "Gamle Frits".

Retur til Voderup.