Voderup, matrikel 41.

Retur


Voderup, Matrikel 41.

Denne ejendom ligger i Gråhøje vest for matr. 40, og kendes også under navnet "Spegesilden". Hvorfra dette navn stammer er mig ubekendt. Navnet ses dog på et kort fra 1847 så det er ikke af nyere dato. Parcellen hvor huset står på benævnes som en "Overagers-mål", muligvis fordi jorden ikke var dyrket i Herregårdens tid. Den har muligvis været for sumpet, i hvert fald ser det sådan ud på Situationskortet fra 1766.

Det ser ud til at matr. 41 er samlet af 2 ejendomme, idet Hans Hansen "Luudsmand" tilsyneladende køber jord ved udparcelleringen i 1767. Muligvis bebygger han ikke sin jord, idet han køber 9 fag hus og 9 tønder land jord af parcellist Christen Madsen den 09.04.1893. Det hus som Chisten Madsen sælger til Hans Hansen "Luudsmand" har han byttet sig til i en handel med Hans Hansen "Mosemand", som igen har købt den af Skrædder Claus Jensen, se matr. 40.

Disse indviklede forhold kan være svære at få rede på, især da der er 2 Hans Hansen'er indblandet. Hvilke jorder der handles og byttes er det umuligt at få rede på, men det drejer sig om jorder i Gråhøje og Sjøholm. Det ene hus på byggepladsen er altså formodentlig skræddermester Claus Jensens "Gråhøjenlund", hvorimod jorden sikkert er købt af Hans Hansen "Luudsmand" ved udparcelleringen i 1767. Hvor de oprindelige bygninger til Hans Hansen "Luudsmands" ejendom har stået, hvis der overhovedet har været nogen, har det ikke været muligt at finde ud af, men det må formodes at have været på matriklerne 39, 40 eller 41.

 

I. Hans Hansen "Luudsmand" f. 1726 d. 26.07.1811, søn af boelsmand Hans Christensen og hustru Bodil Christensdatter fra Vindeballe (54). Hans blev gift den 27.01.1758 med Anne Margrethe Lauritsdatter f. 1729 d. 01.04.1810, datter af boelsmand Laurits Jeppesen og hustru Maren Hansdatter fra Vestengård i Vindeballe (55). En bror til Anne Margrethe Lauritsdatter var parcellist og snedker Jeppe Lauritsen fra Voderup, matr. 7. Hans's far dør mens han endnu er lille, og som det ses af skiftet arver Hans Hansen "Luudsmand", hans bror Christen Hansen og deres mor Bodil Christensdatter.

Skiftet lyder:

"Anno 1726 den 21 december, er gjort en venlig forening og skifte kontrakt efter Christen "Møller's" salig søn Hans Christensen af Vindeballe - imellem hans efterlevende enke og 2 sønner - Udi overværelse af Fyrstelig Dhl. (ulæseligt), Hr. Amtsforvalter og dommer Johan Christopher Hanefeld og Christian Ernst, Tingskriver, så og den salig mands fader Christen Hansen "Møller" og broderen Peder Christensen så og svoger Laurits Christensen i Tranderup, som haver redelig og rigtig udsagt den salig mands efterladte formue som følger:

Faderen Christen Hansen vedstår at være denne sin salig søn skyldig penge 59 Rd

Laurits Christensen i Tranderup (Bodils bror fra Dalsgård) 26 Rd

Broderen Peder Christensen i Vindeballe (på Stenbjergløkke)16 Rd

Endnu befinder sig hos Christen Hansen "Møller" (Stenbjergløkke) sengetøj, tin og kåber.

Item 1 ko, 3 får, 3 bistader udi ialt 61 Rd

Summa formuen 172 Rd

Denne foreskrevne formue deles imellem enken og hendes 2 sønner, foruden nogen aftræk eller udkastning, hvoraf enken lander det halve, nemlig 86 Rd

Den anden halve del skal deles imellem begge sønnerne. Hvoraf den første ved navn Christian Hansen lander 43 Rd

hanem er bedstefaderen Christen "Møller" værge og formynder for.

Den anden søn Hans Hansen lander 43 Rd

hanem er farbroderen Peder Christensen i Vindeballe værge og formynder for.

Herhos er også aftalt mellem dem, at begge sønnerne skal have en seng for 10 Rd., hvilken sum afgår i deres foreskrevne arvepart. Hvad rente er angående da fordres ingen så længe børnene er hos bedsteforældrene (det skulle vel være hos bedstefaderen og farbroderen) og moderen med dem i sin enkestand. Hvormed blev sluttet denne arvekontrakt.

Denne bedstefader, Christen Hansen "Møller" var synsmand i Vindeballe. I 1727 var han med til at underskrive den sidste dødsdom på Ærø, idet en Rasmus Hansen fra Dunkær blev dømt til at halshugges og derefter kastes på bålet. En steddatter skulle halshugges og bagefter begraves på retterstedet, d.v.s. på Galgehøj øst for Dunkær. De blev dømt for blodskam.

Christen Hansen var allerede i 1725 en gammel mand, og havde siddet på sin gård (Stenbjergløkke) siden før 1683.

Hans Hansens bror var arberettiget til faderens gård "Langagergård" i Vindeballe (54). Deres stedfar Christen Pedersen var dog ikke indstillet på, at overlade gården uden videre til stedsønnen, så hele den sag endte i retten, hvor vi fra retsprotokollen ser at Hans Hansens bror, Christen Hansen, søger afgørelse vedr. "Skødeboel", som stedfaderen Christen Pedersen besidder og som Christen Hansen har påstået sig overleveret som faderarv. Sagen er gået til kongelig resolution af dato Gottorp den 20.10.1757, hvorudi Christen Pedersen, for at undgå proces, tilstår at Christen Hansen må straks blive indskrevet for Aulingen og derpå nyde skøde. Skødepengene blev delt mellem dem.

"Langagergård" i Vindeballe var et såkaldt Skødeboel, d.v.s. en selvejergård. I hele Gråstens Amt var der kun 3 selvejergårde.

Rettens afgørelse til fordel for Christen Hansen var vist også en økonomisk fordel for Hans Hansen, og muligvis medvirkende til, at han ved udparcelleringen i 1767 kunne købe en af de største parceller i Voderup. Allerede fra ca. 1760 havde han forpagtet Lundsgård (44) i Vindeballe, hvor en forældreløs søn var arving til gården. Forpagtningen beholdt han indtil ca. 1774, hvorefter han formodentlig er flyttet til sin ejendom i Gråhøje. Tilnavnet "Luudsmand" erhverver han i den tid hvor han forpagtede Lundsgård i Vindeballe. Den hed tidligere "Ludsgård".

Kun disse 2 børn overlevede forældrene:

1. Hans Hansen f. 11.12.1759 d. 08.11.1826. Han blev gift den 01.11.1795 med Sidsel Thomasdatter f. 1756 d. 28.03.1830, datter af boelsmand Thomas Hansen og hustru Sidsel Madsdatter fra Vindeballe (52). Sidsel var enke efter boelsmand Knud Knudsen fra Vestengård i Vindeballe (55). Hans Hansen overtog Vestengård.

2. Laurits Hansen døbt 18.10.1767 d. 22.04.1828. Han overtog ejendommen efter faderen.

Hans Hansen "Luudsmand" overlod ejendommen til den yngste søn.

 

II. Laurits Hansen døbt 18.10.1767 d. 22.04.1828. Han blev gift den 26.06.1796 med Maren Hansdatter født 15.07.1770 død 23.12.1819, datter af parcellist Hans Madsen og hustru Ingeborg Jensdatter fra Voderup matr. 5 og senere boelsmand i Skovby (125).

Børn:

1. Hans Hansen Lauritsen (Hansen) f. 11.04.1797. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Anne Margrethe Lauritsdatter (Hansen) f. 26.06.1799 d. 21.03.1864. Hun blev gift den 23.05.1825 med boelsmand Erik Albertsen f. 12.5.1792 i Ø. Bregninge d. 11.07.1869, fra Vindeballe (49 b), søn af boelsmand Albert Eriksen og hustru Maren Christensdatter fra Vindeballe (49 b). Erik overtog sin fars ejendom i Vindeballe.

3. Ingeborg Lauritsen (Hansen) f. 25.01.1801. Hun blev gift med husmand Hans Christensen f. 1791 fra Vindeballe.

4. Karen Lauritsen (Hansen) f. 05.04.1804 d. 15.04.1870. Hun blev gift den 19.09.1828 med husmand Ole Lauritsen Christensen f. 1799 d. 1869, søn af husmand Christen Jepsen fra Rise og senere ½ boelsmand i Kragnæs. Ole var husmand og stenhugger i Olde (154).

5. Anne Marie Lauritsen (Hansen) f. 1806 d. som spæd.

6. Hans Madsen Lauritsen (Hansen) f. 02.04.1807 d. 20.05.1892. Han overtog ejendommen efter broderen.

7. Knud Knudsen Lauritsen (Hansen) f. 28.08.1808 d. 19.03.1871. Han blev gift med Cathrine Marie Andreasdatter f. 1811 d. 22.12.1847 fra Lysabild på Als. Knud købte en gård i Vindeballe (47).

8. Anne Marie Lauritsen (Hansen) f. 30.09.1812.

Den ældste søn overtog gården den 29.03.1828.

 

III. Hans Hansen Lauritsen (Hansen) f. 11.04.1797. Han blev gift i 1828 i Søby med Ellen Madsdatter f. 1802 d. 27.12.1839, datter af Mads Thomsen fra Søby.

Efter Ellens død blev Hans gift den 09.10.1840 med Ellen Larsdatter f. 1808 d. 27.08.1893, datter af Lars Jørgensen fra Kragnæs, senere husmand i L. Rise.

Børn i andet ægteskab:

1. Hansine Marie Hansen f. 10.12.1840.

2. Laurits Hansen f. 26.10.1842.

3. Hans Hansen f. 23.12.1844.

4. Carl Christian Hansen f. 26.04.1850.

5. Anne Marie Hansen f. 22.09.1853.

Ejendommen sælges den 12.01.1839 til broderen. Hans Hansen Lauritsen bliver dog boende på ejendommen og skal nyde aftægt samt have en del af gårdens ydelser.

Det var det man førhen kaldte "avle ager om ager".

 

IV. Hans Madsen Lauritsen (Hansen) f. 02.04.1807 d. 20.05.1892. Han blev gift den 24.11.1839 med Karen Jensen f. 03.07.1817 d. 02.01.1896, datter af smed Albert Jensen og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (45 b).

Børn:

1. Maren Hansen f. 27.06.1840 d. 02.09.1808. Hun døde ugift under et besøg hos søsteren i Olde, men boede hos sin bror Laurits.

2. Laurits Hansen f. 09.02.1843. Han overtog en del af ejendommen efter faderen, matr. 41 a.

3. Sidsel Marie Hansen f. 04.02.1845 d. 22.07.1916. Hun blev gift den 04.03.1880 med kådbo Knud Christensen Knudsen f. 15.04.1831 d. 12.09.1901, søn af indsidder Christen Knudsen og hustru Maren Hansdatter fra Tranderup (110), matr. 26. Han købte senere en gård i Olde (136).

4. Albert Jensen Hansen f. 20.02.1848. Urmager i Nordborg, Fåborg og til sidst i Ærøskøbing. Han blev gift med Marit Pedersen fra Nordborg. De fik 2 børn.

5. Hans Madsen Hansen f. 07.01.1850. Han arvede en del af sin fars ejendom, matr. 41 c.

6. Jens Albertsen Hansen f. 07.10.1851 d. 12.06.1923. Han blev gift den 28.03.1878 med Sidsel Marie Christensen f. 10.07.1855 d. 25.01.1912, datter af gårdmand Christen Jensen Christensen og hustru Ane Marie Mouritsen fra Vindeballe (48). Jens havde først et husmandsted ved Strandhusene, Vindeballemark, men den 12.03.1894 købte han en halvgård i Vindeballe (45 a). Senere byggede han nye bygninger på den nordlige side af landevejen. I 1909 solgte han gården og de flyttede til Ærøskøbing. Opholdet i Ærøskøbing blev kun kort, da Jens køber Kammerrådgården i Borgnæs (97).

Efter Sidsels død blev Jens gift den 22.07.1919 med Maren Hansen f. 16.10.1862, enke efter Hans Jacob Hansen fra V. Bregninge og datter af husmand Hans Chr. Henriksen og hustru Elisabeth Albertsen fra V. Bregninge.

7. Knud Pedersen Hansen f. 22.01.1853. Han blev gift den 16.05.1879 med Kirstine Knudsen f. 20.02.1850, datter af ½ gårdmand Albert Christensen Knudsen og hustru Ellen Marie Jensen fra Vindeballe (53). Knud overtog sin svigerfars gård i Vindeballe og senere flyttede familien til Ø. Skerninge.

Han fik også en parcel jord fra sin far, matr. 41 b.

Før han overtog sin svigerfars gård havde han arbejdet på teglværker på Sjælland og en sommer havde han arbejdet i Sverige.

8. Christen Lauritsen Hansen f. 04.11.1854 d. 1940. Han rejste til USA da han var 18 år. Han blev gift med Martha født i USA d. 09.04.1939. De boede i Californien og fik 9 børn. Christen havde mange forskellige jobs, herunder som landmand, slagter, entreprenør, vejmand, m.m. Senere havde han et stort hønseri.

9. Peder Hansen f. 1856 d. ca. 5 år gammel.

10. Jørgen Lauritsen Hansen f. 1858. Død ca. 7 år gammel.

Den ældste søn arvede hovedparcellen matr. 41 a, og 2 andre sønner Hans Madsen Hansen og Knud Pedersen Hansen, fik hver en mindre parcel. Der henvises til matr. 41 b og 41 c.

 

V. Laurits Hansen f. 09.02.1843 d. 25.03.1908. Han blev gift den 03.06.1870 med Ane Marie Nielsen f. 09.04.1846 d. 06.12.1910, datter af parcellist Niels Nielsen og hustru Ane Marie Eriksen fra Voderup, matr. 5 og senere gårdmand i Vindeballe (43).

Børn:

1. Hans Madsen Hansen f. 16.10.1870. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Karen Hansen f. 14.01.1873 d. 21.02.1922. Hun blev gift den 22.10.1896 med Peder Christensen Nielsen f. 16.04.1858 fra Vandmøllergården i Tranderup (94).

3. Anne Marie Hansen f. 16.10.1875. Hun og hendes mand overtog hendes fars ejendom efter hendes bror.

4. Niels Hansen f. 13.04.1877 d. 19.12.1958. Han blev gift med Sidsel Marie Lauritsen født 19.05.1876 i Blovstrød d. 27.04.1950. Niels købte en ejendom i Voderup, matr. 30.

5. Erik Hansen f. 14.07.1880. Han blev gift den 04.04.1909 med Anne Marie Jepsen f. 14.05.1889, datter af parcellist Hans Jepsen og hustru Sidsel Marie Pedersen fra Voderup, matr. 7. Han overtog en del af sin fars ejendom, se matr. 44.

Laurits købte matr. 44 af sin bror Knud Pedersen Hansen i 1898. Denne parcel blev overladt til den yngste søn Erik Hansen den 07.08.1907.

Resten af ejendommen fik den ældste søn skøde på den 17.07.1907.

 

VI. Hans Madsen Hansen f. 16.10.1870 d. 23.09.1947. Han blev gift den 22.03.1914 med Egidia Kirstine Hansen f. 25.04.1890 d. 25.07.1945, datter af kådbo og skrædder Jens Nissen Hansen og hustru Ane Marie Lauritsen fra Tranderup.

Der var ingen børn.

Den 01.04.1939 overlod Hans Madsen Hansen gården til sin søster og svoger.

 

VII. Laurits Andersen Nielsen f. 6.02.1883 d. 14.06.1965. Laurits var en søn af parcellist Hans Jørgen Nielsen og hustru Anne Margrethe Christensen fra Voderup (Matr. 26). Han blev gift den 19.10.1905 med Anne Marie Hansen f. 16.10.1875 d. 14.01.1939.

Børn:

1. Hans Jørgen Nielsen født 8.11.1906 d. 29.04.1973. Han blev gift den 4.01.1942 med Jensine Andrea Andersen f. 16.09.1909. Hans drev "Autocentralen" (Maskinstation) i Vindeballe.

2. Anne Margrethe Laurine Nielsen født 16.07.1910. Hun blev gift den 01.10.1939 med frisørmester i Marstal Carl Marius Jørgensen f. 6.10.1912 d. 22.10.1958. Carl var født i Bogense og søn af skomager Søren Jørgensen og hustru Marie Kirstine Jørgensen fra Bogense.

3. Laurits Hansen Nielsen født 21.06.1915. Han overtog ejendommen efter sin far.

Før han overtog Spegesilden havde han haft en anden ejendom i Voderup, matr. 4, hvortil der henvises. Den 29.09.1950 sælger Laurits ca. 6 tønder land af matr. 41a til Robert Lund fra Matr. 41b og får matr. 42 og 43 i bytte.

Anne Marie når ikke at flytte med til sit fødehjem, da hun dør nogle måneder før overtagelsen. Den yngste søn overtager ejendommen i 1959.

 

VIII. Laurits Hansen Nielsen født 21.06.1915 d. 08.11.1989. Han blev gift den 24.06.1945 med Hansa Kirstine Hansen f. 10.06.1920, datter af gårdmand Hans Thomsen Hansen og hustru Kirstine Marie Pedersen fra Nevrebjerggård i Nevre.

Børn:

1. Anette Marie Nielsen.

Den 15.03.1990 sælges ejendommen til gårdmand Christian Vesten Pedersen fra Vindeballe (55). Senere sælges bygningerne til malermester Christian Bertelsen.

 

Retur til Voderup.