Voderup, matrikel 49-50.

Retur


Voderup, Matrikel 49 - 50.

Disse to matrikler ligger i Kallemsmarken, øst for vejen som går til Voderup Klint.

Det ser ud til at det er disse matrikler i Kallemsmarken, eller snarere dele af dem, som hører til Ditlev Hansens ejendom. Ditlev Hansens ejendom omtales som liggende i Pilekærsmarken, og sikkert er det da også at han overlader jord i Pilekærsmarken til sin søn Hans Ditlevsen. Huset ser dog ud til at ligge på ovennævnte parceller i Kallemsmarken, eller måske snarere hvor nu matr. 20a ligger, da denne husparcel oprindeligt var en del af matr. 50.

 

I. Ditlev Hansen født 1722 død 24.06.1788, søn af Hans Ditlevsen og Karen Thomasdatter fra Stokkeby. Han blev gift med Kirsten Andersdatter.

Der kendes 6 børn:

1. Karen Ditlevsdatter døbt 15.11.1750.

2. Hans Ditlevsen døbt 03.09.1752 i Stokkeby. Efter at han solgte sin ejendom i Voderup (30), flyttede han til Ommel, hvor han havde en gård. Den 02.08.1792 blev han trolovet med Birte Maria Johansdatter. Vidner var Johan Gottfried Harcke og Jens Hansen Brandt. Han arvede en del af faderens jord.

3. Birthe Cathrine Ditlevsdatter døbt 18.08.1754.

4. Cathrine Ditlevsdatter døbt 24.10.1756 i Tranderup d. 07.01.1835 i Ommel. Hun blev gift den 16.11.1780 med Johan Gottfried Harche døbt 27.12.1752 i Braunschweig d. 10.02.1829 i Ommel, søn af skræddermester Georg Christoph Harche og Margreta Catharina Ulrich fra Braunschweig. Se nedenfor.

5. Michael Andreas Ditlevsen døbt 30.08.1761.

6. Birthe Cathrine Ditlevsdatter født 5.08.1764 død 27.05.1830. Hun blev gift med Gårdmand Laurits Hansen f. 27.04.1765 d. 21.03.1837, søn af boelsmand Hans Pedersen og hustru Johanne Lauritsdatter fra Krogkildegård i Tranderup (103). De arvede faderens hus og 2½ tønde land i Kallemsmarken. Det drejer sig sandsynligvis om dele af matr. 49 og 50.

Ditlev Hansen omtales som præsteinderste (indsidder) i Tranderup, og senere parcellist i Voderup Pilekærsmark. Formodentlig har han købt jord i Voderup ved udparcelleringen i 1767. Hvilken jord han har i Pilekærsmarken har jeg ikke kunnet få rede på. Der har været så mange handler frem og tilbage før matrikuleringen, at det er umuligt at få rede på.

Fra kontraktprotokollen får vi dog oplyst at Ditlev Hansen den 03.08.1781 lader 2 dokumenter protokollere, nemlig en aftægtskontrakt, hvori svigersønnen Harche forpligter sig til at give frit husværelse og underholdning til Ditlev Hansen, samt en obligation på 150 Rd. som forrentes med 5% årlig for købet af Ditlev Hansens hus og jord. Denne obligation bliver dog udslettet af protokollen i 1782.

Faktisk ser det ud til at Ditlev Hansen atter overtager hus og jord, formentlig fordi svigersønnnen Harche flytter til Ommel og ikke ønsker at binde kapital i ejendommen.

I 1785 indgår Ditlev Hansen arveforlig med sin yngste datter og svigersønnen Johan G. Harche, hvorefter datteren og svigersønnen lander i alt 33 Rd.

Den 13.06.1787 sælger Ditlev Hansen sin ejendom mellem de 2 børn således:

1) Til ungkarl Laurits Hansen fra Tranderup, mit hus og 2½ tønde land i Kallemsmarken 96 Rigsdaler.

2) Til min søn Hans Ditlevsen, 2 tønde land i Pilekærsmarken 20 Rigsdaler.

Den omtalte Laurits Hansen fra Tranderup må antages at være den Laurits Hansen som den 15.07.1787 bliver gift med Birthe Cathrine

Ditlevsdatter. De blev altså gift en måned efter denne handel.

Herved blev jorden i Kallemsmarken lagt til den gård som nu kaldes Krogkildegård (103) (102 103). Dette stykke jord blev dog solgt i 1856 til Jens Hansen Pedersen fra Laubrogård i Vindeballe (42).

Hvor huset til denne ejendom lå, kan vi kun gisne om, men meget taler for at det er i Kallemsmarken. Sandsynligvis har huset ligget på det nuværende matr. 20's byggeplads, idet der her tidligere lå et mindre hus omtrent helt ude ved vejen, som nu for længst er nedrevet. Da parcellen matrikel 20 oprindeligt var en del af matrikel 50, er dette endog meget sandsynligt.

Senere blev denne jord købt, dels af kommunen til parkeringsplads ved Voderup Klint, dels af Rasmus Christensen (Matr. 18 17a 19b 13).

I den tid hvor parcellerne tilhørte Laubrogård (42) i Vindeballe, blev der gravet en brønd i diget mellem matr. 49 og matr. 17 a. Den blev anvendt til vanding af kvæg som græssede på markerne. I mange år var brøndens afdækning noget lemfældig, og efter at Rasmus Christensen købte jorden, blev brønden fyldt op.

 

II. Johan Gottfried Harche døbt 27.12.1752 i Braunschweig d. 10.02.1829 i Ommel, søn af skræddermester Georg Christoph Harche og Margreta Catharina Ulrich fra Braunschweig. Johan blev gift den 16.11.1780 med Cathrine Ditlevsdatter døbt 24.10.1756 i Tranderup d. 07.01.1835 i Ommel, datter af præsteindsidder Ditlev Hansen fra Tranderup.

Johan Harche var feltskær og blev i folkemunde kaldt for "Den tyske feltskær". De rejste senere til Marstal hvor de boede til 1801, derefter i Ommel hvor Harche købte et halvboel.

Den 03.08.1781 overtager Harche sin svigerfars ejendom i Voderup mod frit husværelse og underholdning til Ditlev Hansen. Det ser dog ud til at han allerede året efter atter overlader ejendommen til svigerfaren, for derefter at flytte til Marstal.

Retur til Voderup.