Kort over Wuderup.

Pagtsgaarden Wuderup.

Retur Side 1 2 3


Udparcelleringen i 1767.

En del af de små herregårde på Als og Sønderjylland var i årene før 1767 blevet udparcelleret, og da Arent Syndermanns forpagtnings kontrakt udløb i 1767, var det naturligt at udparcellere gården, idet foreløbige beregninger tydede på, at der derved ville være en økonomisk fordel. I Rentekammerets arkiv (Rigsarkivet) findes en optegnelse over forpagtningsindtægterne i perioden 1749 til 1767, som viser en gennemsnitlig årlig indtægt på 870 Rd. mod en årlig indtægt på 715 Rd. i Canon og andre indtægter på 316 Rd. ved en udparcellering. Det var altså god økonomi at foretage en udparcellering, hvilket utvivlsomt har været hoveddrivkraften for beslutningen om at udparcellere.

De økonomisk hårde tider for Ærøboerne i tiden efter 1750 ses også tydeligt i størrelsen af forpagtningsafgiften som i perioden 1755 til 1761 falder fra 1000 Rd. til 740 Rd. årligt. Før udparcelleringen kunne foretages blev jorderne målt op og der blev tegnet et kort i 1766. Kortet er ikke videre detaljeret, men de 12 marknavne/kobler eller parceller fremgår dog af kortet.

Navn på kortet:

 1. Pilkjær Feldt (Pilekærsmarken)

 2. Roppels Feldt (Ruppelsmarken)

 3. Das Grose Feldt (Store marken)

 4. Kalmes Feldt (Kallemsmarken)

 5. Sandholm (Sandholmen)

 6. Die Klinte (Klinten)

 7. Klint Sekifte (Klinteskiftet)

 8. Wester Aas (Vesterås)

 9. Røggels Mark (Røglsmarken)

10. Sooholm (Søholmen)

11. Graahoye (Gråhøje)

12. Syder Mose (Søndre mose)

Det er værd at bemærke, at den såkaldte Nordre mose ikke benævnes på kortet fra 1766, idet den er inkluderet i Sjøholmen, i modsætning til det mere detaljerede kort fra 1847 som viser både Søndre og Nordre moses inddelinger.

Fra licitations protokollen som findes på Rigsarkivet, Rentekammeret, Tyske Afdeling, 1. Slesviske kontor, vedr. udparcelleringen af Gråsten og Wuderup, får vi kendskab til hvem der køber jord og bygninger den 16.06.1767, samt hvilke kobler de køber. Desuden opgives der hvor meget der skulle betales i årlig Canon af de enkelte kobler. Den samlede Canon beløb sig til 715 Rd. og 16 Skilling. Køberne af jorderne var hovedsageligt bønder og kådnere fra Tranderup og Bregninge sogn. En del af interessenterne slår sig aldrig ned i Voderup, men om dette skyldes, at de blot var med som cautionist for betalingen, eller om de solgte deres anpart i løbet af kort tid, tør jeg ikke sige.

Udover jorden blev bygningerne solgt til nedrivning inden 1. maj 1768. Køberne var af Hovedbygningen (Das Wohnhaus) med begge haver, den lange dam, den nyanlagte kløvertofte og samtlige pladser hvorpå de øvrige bygninger er opførte var Johann Hinrich Jørgensen fra Ærøskøbing og medinteressenter Hans Jessen, Hans Mogensen og Niels Klestrup alle af Ærøskøbing. Købesum 421 Rd. De samme herrer købte også en del af de mindre bygninger. De øvrige bygninger blev købt af bønder og kådnere fra Ø. Bregninge, Vindeballe og Tranderup.

Den samlede købesum for alle bygningerne var 961 Rd.

Fra oplysningerne i et dokument ser det dog ud til, at stuehuset får lov til at blive stående, da køberne skal lade det forsikre. Køberne var 4 købmænd i Ærøskøbing, som samtidig forpligtede sig til at nedrive bygningerne inden 01.05.1768. Årsagen til at man ønskede bygningerne revet ned, har vel været, at man ved udparcelleringen har forpligtet sig til, at jorden skulle kunne opdyrkes, da grundlaget for at betale Canon af jorden ellers ikke ville være til stede.

De ovennævnte 4 købmænd, hvoraf i hvert fald Niels Klestrup og Hans Mogensen var beslægtede, købte altså hovedbygningen, og en del af de andre bygninger for siden at sælge tømmeret og sikkert også andre byggematerialer, eller i hvert fald en del af det, til køberne af parcellerne. Herregårdens tømmer blev således anvendt som bjælker og spær i flere af den nye landsbys huse, hvor det gjorde gavn i endnu ca. 200 år.

Nedenfor har jeg opstillet en fortegnelse over de parcellister som købte jord ved auktionen i 1767. Ejendommens matrikel nummer er påført, selv om matrikuleringen i Voderup først skete i 1867.

 

De første parcellister i Voderup:

Koblet Vesteraas, ca. 12½ tønder land. Årlig Canon 39 Rd. Ved matrikuleringen får parcellen nr. 1. Af de 3 interessenter der køber i 1767, er det kun Jens Jensen som bosætter sig i Voderup. Christen Andersen Møller er møller og gårdmand i Vester Bregninge (119) og Jørgen Josephsen er kådbo i Vester Bregninge (199).

Koblet Røglsmarken, 12 3/4 tønder land. Årlig Canon 56 Rd. Ved matrikuleringen er koblet delt i 6 parceller, matr. nr. 2, 3, 4, 31, 32 og 33. Ved udparcelleringen er der følgende interessenter:

Rasmus Lauritsen f. 19.01.1738 fra Vestengård i Vindeballe (55). Han overtog en gård i Tranderup (92) i 1768 og solgte formentlig sin parcel til sin bror Jeppe Lauritsen. Hans parcel må være matr. 2.

 Peter Knudtzen. Jeg er ikke sikker på hvem denne Peter Knudtzen er, men måske er han en bror til Niels Knudsen fra Vindeballe (53) og har måske boet hos broderen. Niels Knudsens far var gårdmand Knud Hansen fra Skovby (132). Denne Peter Knudsen blev senere parcellist ved Havrekobbel. Den første kendte ejer af matr. 3 hedder Anders Hansen, og vi ser en Hans Knudsen som forlover ved Anders Hansens bryllup med Anne Kirstine Madsdatter. Da Knud Hansen også har en søn der hedder Hans Knudsen som er kådbo i Bregninge, kan det ikke udelukkes at det er Peter Knudtzens del som Anders Hansen overtager. Det er matr. nr. 3.

Hans Albertsen. Han er født i Vindeballe hvor hans far var kådbo (57). Hans parcel er matr. 4.

Anders Jepsen. Han får matr. 31.

Laurits Albertsen. Han er født i Vindeballe hvor hans far var kådbo (57). Hans parcel er matr. 32.

Hans Pedersen fra Ø. Bregninge. Han er skoleholder i Tranderup og får det senere matr. 33. Han har også en mindre parcel skolejord i Vindeballe.

Koblet Sandholm, ca. 6 tønder land. Årlig Canon 16 Rd. og 16 Skilling. Ved matrikuleringen er Sandholmen delt mellem 3 ejendomme, matr. 5, 6 og 7. Af de 3 interessenter er det kun Jens Jensen som bosætter sig i Voderup, men dog på en ejendom i koblet Vesteraas. Christen Andersen Møller er møller og gårdmand i Vester Bregninge (119) og Jørgen Josephsen er kådbo i Vester Bregninge (199). Noget tyder på at Christen Andersen Møller beholder en del af jorden i Sandholmen, idet den efter hans død ejes af hans bror Anders Andersen fra Matr. 17, som formentlig har arvet den efter ham.

Det ser ud til at jorden i Sandholmen deles således:

Christen Andersen Møller. Hans parcel er matr. 6.

Jeppe Lauritsen. Hans parcel er matr. 7.

Hans Hansen (Sandholm). Hans parcel er en del af matr. 5. Det må formodes at han køber den af Jens Jensen eller en af hans medinteressenter.

For en del af jorden er der nok tale om en byttehandel, idet det kunne tænkes at Jeppe Lauritsens bror Rasmus Lauritsen sælger sin parcel i Røglsmarken i 1768 til sin bror, da han i dette år overtager Damgården i Tranderup (92) (det var før den blev flyttet til Borgnæs). Jeppe Lauritsen har da formentlig byttet sin brors parcel i Røglsmarken (det må være matr. 2) med en del af Jens Jensens parcel i Sandholmen. Resten af jorden i Sandholmen er tilsyneladende solgt til Hans Hansen (matr. 8) ca. 1780, da han bliver gift i dette år. Det er også sandsynligt at Jens Jensen afstår sin del af Sandholmen mod at få Christen Andersen Møllers del i Vesteraas.

Koblet Kallemsmarken, ca. 16 tønder land. Årlig Canon 53 Rd. Ved matrikuleringen er jorden delt mellem ejendommene matr. 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 22 samt 2 parceller (matr. 49 og 50) som tilhører en gård i Vindeballe.

Ved udparcelleringen er der følgende interessenter:

Peter Petersen Schmidt. Hans parceller er matr. 12, 21 og matr. 56. Formentlig har han boet på matr. 21.

Hans Ohlsen. Hans ejendom var matr. 10 i Kallemsmarken. Den omfattede dog også de nuværende ejendommen matr. 11, 13 og 35b.

Detleff Hansen. Hans ejendom var formentlig det nuværende matr. 49 og 50, samt sandsynligvis husstedet til matr. 20.

Niels Møller (Niels Christensen Møller. Hans ejendom er matr. 9.

Albert Knudtzen. Hans ejendom er matr. 14 i Kallemsmarken.

Anders Christensen Schmidt. Hans ejendom var matr. 17.

Jeppe Lauritzen. Hans ejendom var matr. 7.

Nisse Pedersen fra Øster Bregninge. Ham har jeg ikke kunnet placere på nogen af ejendommene. Måske har han financieret en af de øvrige parcellister.

Koblet Pilekær, ca. 21 3/4 tønder land. Årlig Canon 78 Rd. Ved matrikuleringen er jorden i Pilekæret fordelt på ejendommene matr. 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 35b og 2 parceller matr. 52a og 52b som tilhører skiftende ejendomme.

Hans Ohlsen fra Tranderup. Det er det senere matr. 35b, som hørte til hans ejendom matr. 10.

Peter Petersen Schmidt. (Kirkebogen skriver hans navn Peiter Peitersen) Hans ejendom er matr. 12, 21 og matr. 56. Formentlig har han boet på matr. 21.

Rasmus Hansen. Hans ejendom er matr. 24.

Niels Møller (Niels Christensen Møller. Hans ejendom er matr. 9.

Albert Knudtzen. Hans ejendom er matr. 14 i Kallemsmarken.

Anders Christensen. Hans ejendom er matr. 17.

Jeppe Lauritzen (matr. 7) fra Vindeballe og Nisse Pedersen fra Øster Bregninge. Ham har jeg ikke kunnet placere på nogen af ejendommene.

Koblet Ruppelsmarken, ca. 11½ tønder land. Årlig Canon 36 Rd. Albert Andersen, smed i Vindeballe (78). Han overlader en del af jorden til en søn og resten til en svigersøn. Se Vindeballe 78 og Voderup matr. 27.

Christian Hansen, (101?)

Rasmus Hansen. Hans ejendom er matr. 24.

Christian Mathiassen Weisser. Han er født på en gård i Ornum i Tranderup (83), men ved udskiftningen i 1774 får han tildelt jord til et kvart boel (80). Han er også kromand i Tranderup. Jeg vil tro han har solgt sin jord i Voderup ca. 1774, da han får jord i Tranderup.

Ohle Hansen, matr. 26.

Hans Therkelsen, matr. 25

Lauritz Nielsen fra Tranderup og Hans Nielsen fra Stokkeby.

Koblet Storemarken, ca. 19½ tønder land. Årlig Canon 76 Rd.

Christian Mathiassen Weisser af Tranderup.

Albert Andersen, Smed i Vindeballe (78).

Christian (Christen) Hansen (101?),

Rasmus Hansen. Hans ejendom er matr. 24.

Ohle Hansen, matr. 26.

Hans Therkelsen, matr. 25.

Laurits Nielsen af Tranderup og Hans Nielsen fra Stokkeby.

Klinten, inget areal angivet. Årlig Canon 43 Rd. Købes af Johann Hinrich Jørgensen og hans medinteressenter Hans Jessen, Hans Mogensen og Niels Klestrup alle af Ærøskøbing. Det må formodes at de ret hurtigt sælger jorden, og det ser ud til at det er Niels Christensen (Møller) på matr. 9 der køber den største del af jorden sammen med sin nabo Hans Olsen, matr. 10. Den østligste del af klinten ser ud til at blive købt af Albert Andersen, smed i Vindeballe. I hvert fald har den del af klinten til vor tid været kendt som "Smedens Klint".

Klinteskifte, ca. 15 tønder land. Årlig Canon 46 Rd. Købes af Hans Madsen (matr. 5) fra Skovby og medinteressent Laurits Bonne i Bregninge. Kun Hans Madsen bor i Voderup.

Koblet Søeholm og den lille Tofte, ca. 26 tønder land. Årlig Canon 70 Rd. Ved matrikuleringen består Søeholmen af matr. 41 og en del af matr. 35. Nordre mose er inkluderet i Søeholmen, og det ser ud til at alle interessenterne får sig en parcel. På et kort fra 1847 består Nordre mose af 19 parceller og ved matrikuleringen er der 18 parceller. Samme interessenter som Koblet Gråhøje.

Koblet Gråhøje, ca. 30 tønder land. Årlig Canon 174 Rd. Ved matrikuleringen består Gråhøje af matr. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 og 47. Det ser altså ud til at de 12 interessenter får hver deres del. Det er dog ikke så ligetil at se hvilken jord de enkelte interessenter får i 1767, da der foretages et omfattende mageskifte i 1823.

Følgende interessenter var med i købet af koblerne Søeholm og Gråhøje:

Knud Knudtzen, fra Vestengård i Vindeballe (55).

Christen Hansen - Det er muligvis boelsmand Christen Hansen fra Langagergård (54) i Vindeballe.

Niels Knudtzen (53), Hans ejendom er matr. 40.

Matz Thomsen, fra Bjergenegård, nr. 52 i Vindeballe. Hans parcel er matr. 44.

Matz Petersen Møller, fra Rugagergård, nr. 50 i Vindeballe.Den jord han købte i Gråhøje bliver senere lagt til matr. 30 i Ruppelsmarken.

Christen Petersen Møller (51),

Christen Lassen, fra Sletagergård, nr. 49a i Vindeballe.

Rasmus Jensen, fra Toftegård, nr. 47 i Vindeballe. Far til Peter Rasmussen, se nedenfor.

Jens Petersen, Kåd nr. 60 i Vindeballe,

Peter Rasmussen, Se matr. 45, 46 og 47. fra VB 47.

Hans Hansen, matr. 41.

Hans Jensen alle af Vindeballe. Fra Laubrogård i Vindeballe (42).

Koblet Søndre Mose. Inget areal angivet. Købes af Johann Hinrich Jørgensen fra Ærøskøbing og medinteressenter Hans Jessen, Hans Mogensen og Niels Klestrup alle af Ærøskøbing.

Herregårdspladsen med haver, den lange dam, kløvertoften og jorden hvorpå bygningerne står. Ca. 1 tønde og 5 skæpper. Årlig Canon 8 Rd. Ved matrikuleringen får denne parcel matr. nr. 34. (Samt en del af matr. 35 - den såkaldte Kløvertofte).

Det ser ud til at de 4 interessenter Johann Hinrich Jørgensen, Hans Jessen, Hans Mogensen og Niels Klestrup alle af Ærøskøbing køber denne parcel, samt en del af herregårdens bygninger. Hvornår de sælger parcellen er usikkert, men formentlig bliver hovedbygningen udlejet for en tid til den tidligere forpagter Arent Syndermann. Kløvertoften bliver ca. 1770 solgt til Hans Hansen (Mose), hvorved ejendommen matr. 35 opstår.

Søndre mose og Nordre mose blev udstykket i et antal mindre parceller, hvoraf alle parcellisterne vist fik et stykke. Tilsyneladende var der 19 moseparceller i Søndre mose og 19 moseparceller i Nordre mose ved matrikuleringen i 1867. Matriklernes nuværende størrelse må ikke tages som nogen sikkerhed for hvor meget jord der hørte til de enkelte ejendomme ved udparcelleringen i 1767. Der er stor usikkerhed omkring en række handler, idet handlerne ikke er registreret i Kontrakt Protokollen før efter den 02 januar 1785, og langt fra alle handler er registreret, idet det dengang var meget almindeligt at jord blev handlet uformelt og uden registrering i Protokollen. Desuden er det ikke muligt at se hvilke parceller handlerne omfatter før efter matrikuleringen i 1867.

Antallet af ejendomme i Voderup inklusive Gråhøje, som er en del af Voderup, har varieret en del over årene. I de første år efter udstykningen, har der muligvis kun været 23 ejendomme. Fra folketællingen i 1803 ved vi, at der var 27 ejendomme. Dette antal stiger til 35 ejendomme i 1827 hvilket ses fra brandcatasten og i 1852 er der 42 ejendomme ifølge brandcatasten. I 1960 er antallet nede på 35 beboede ejendomme. I alt har der eksisteret 49 forskellige ejendomme, men ikke alle har eksisteret på samme tid.

Under beskrivelsen af de enkelte ejendomme, fremgår det også hvordan de blev delt, atter samlet og for nogles vedkommende nedlagt.

 

Kilder:

Overarkivar, Dr. Phil. Erik Kroman, diverse artikler.

J. Smith, Amtsskrivere og Amtsforvaltere på Ærø.

Mikkel Eriksens efterladte dokumenter (afskrifter i Jens Jensens arkiv).

Jens Jensen, diverse noter.

Hübertz, beskrivelse af Ærø.

Carsten Hermansen, Kongeblod og fyrstedrømme.

Kirkebøger, Skiftebøger og andre arkivalier fra Landarkivet i Odense og Rigsarkivet.

 

Copyright: Ærø Genealogy